รับสมัคร ป.โทร่วม 2 ปริญญา ไทย -ญี่ปุ่น (ม.แม่ฟ้าหลวง-Shinshu U.)

 

13344541_1208740629137487_6508284602846912002_n

จบ ป.โท ได้ 2 ปริญญา

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรร่วม 2 ปริญญา (Double Degree Program: DDP)”

หลักสูตรร่วม 2 ปริญญา (Double Degree Program: DDP) ระหว่างสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ Shinshu University/Chiba University ประเทศญี่ปุ่น ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (Food Technology) และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร (Technology Management of Agricultural Produces) โดยผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรร่วม 2 ปริญญา (Double Degree Program: DDP) จะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นที่ได้ศึกษา ได้แก่ M.Sc. (Agriculture) จาก Graduate School of Agriculture (Shishu University) หรือ M.Sc. (Horticulture) จาก Graduate School of Horticulture (Chiba University)

ผู้สนใจ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559

ติดต่อ สาขาเทคโนโลยีอาหาร

สาขาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทร (053) 916737-9

Facebook Comments

Powered by Facebook Like