วิศวะ ส.พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง

 

 

จากจุดเริ่มต้นของศูนย์ฝึกโทรคมนาคม ในปีพ.ศ. 2503 ซึ่งมีนักศึกษารุ่นแรก 23 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิต ทางวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถและมีคุณธรรมสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ เปิดการเรียนการสอนให้สาขาวิชาที่หลากหลาย โดยมีการดำเนินการจัดตั้งเป็นภาควิชาต่าง ๆ ดังนี้

พ.ศ. 2503 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
พ.ศ. 2519 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
พ.ศ. 2519 จัดตั้งภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2519 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
พ.ศ. 2521 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2525 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุม
พ.ศ. 2525 จัดตั้งศูนย์วิจัยอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2530 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
พ.ศ. 2533 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมโยธา (ชื่อเดิม ภาควิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง เมื่อพ.ศ. 2529)
พ.ศ. 2537 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมเคมี
พ.ศ. 2538 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
พ.ศ. 2540 จัดตั้งโครงการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
พ.ศ. 2543 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม (ชื่อเดิมภาควิชาเทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม เมื่อพ.ศ. 2526)
พ.ศ. 2544 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศ (ชื่อเดิม ภาควิชาเทคนิคอุตสาหกรรม เมื่อพุทธศักราช 2517)

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (4+1) คณะวิศวกรรมศาสตร์

“การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า” หมายความว่า การศึกษาโดยใช้หลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่เปิดสอนอยู่แล้วให้รองรับศักยภาพของผู้มีความสามารถพิเศษ โดยสถาบันอาจกำหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับปริญญาโทที่เปิดสอนอยู่แล้ว หรือให้ศึกษาในรายวิชาที่ก้าวหน้ากว่าที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตรนั้น หรือสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทำวิจัยเพื่อความลุ่มลึกทางวิชาการ

“ผู้มีความสามารถพิเศษ” หมายถึง ผู้ที่มีคุณสมบัติพื้นฐานเหมือนผู้เข้าศึกษาตามหลักสูตรปกติ แต่มีความสามารถเป็นพิเศษในด้านสติปัญญา ความรู้ความสามารถ หรือคุณสมบัติอื่นใดที่สะท้อนความเป็นผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการตามที่สถาบันอุดมศึกษาจะกำหนดสำหรับหลักสูตรนั้น ๆ

 1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1.1    เป็นนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันฯ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และได้ศึกษามาแล้ว 5

ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการศึกษาในหลักสูตร 4 ปีการศึกษา

1.2   ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2.75 ของ 5 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการศึกษาในหลักสูตร 4 ปีการศึกษา ยกเว้นสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แบบ ก1 จะต้องได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม    ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3.00 ของ 5 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการศึกษาในหลักสูตร 4 ปีการศึกษา

1.3   ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการ  จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. 2553 และข้อบังคับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

1.4   ให้เป็นไปตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง โครงการการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (ตรีควบโท) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรีก้าวหน้า (4+1)

 1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

นักศึกษาสามารถดูจากประกาศการรับสมัครในหน้า website ของสำนักทะเบียนและประมวลผล

(http://www.reg.kmitl.ac.th/index/index.php)

 1. การคัดเลือกนักศึกษา

ส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่ภาควิชากำหนด

 1. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • ภาคการศึกษาที่ 1 (ปี 4 เทอม 1) 10,000 บาท
 • ภาคการศึกษาที่ 2 (ปี 4 เทอม 2) 10,000 บาท
 • ภาคการศึกษาที่ 3 (ปี 5 เทอม 1) 27,000 บาท
 • ภาคการศึกษาที่ 4 (ปี 5 เทอม 2) 27,000 บาท
 1. เงื่อนไขการลงทะเบียน

5.1   นักศึกษาปริญญาตรีปี 4 จะต้องลงทะเบียนวิชาเรียนในหลักสูตรปริญญาโทเพิ่มเติม ภาคการศึกษาปกติ ภาคละไม่เกิน 2 รายวิชา รวมกับการลงทะเบียนวิชาเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ และยังคงใช้รหัสนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ในการลงทะเบียน

5.2   เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว รายวิชาในระดับปริญญาโทที่ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าไปแล้วจะถูกโอนไปยังแผนการศึกษาระดับปริญญาโท และนักศึกษาจะได้รับรหัสนักศึกษาใหม่ (นักศึกษาปรับสภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท)

5.3   นักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทเต็มตัว สามารถลงทะเบียนวิชาเรียนในหลักสูตรปริญญาโทในภาคการศึกษาปกติภาคละไม่เกิน 21 หน่วยกิต

5.4   เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว Transcript ที่ได้รับจะแยกกันระหว่างระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยจะไม่นำ GPA มาคิดรวมกัน

 6.เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา

                 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า สามารถสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทภายในระยะเวลา 1 ปีได้ โดยเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ต้องเป็น                 ไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยเรื่องนั้น ๆ และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร

6.1   เรียนครบตามหน่วยกิต และวิชาที่กำหนด (GPA ไม่น้อยกว่า 3.00 ทุกวิชาไม่ต่ำกว่า C+)

6.2   เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษปริญญาโท

 • TOEFL Paper Based หรือ TOEFL-ITP ที่ระดับคะแนน 450 คะแนนขึ้นไป หรือ
 • TOEFL Computer Based ที่ระดับคะแนน 133 คะแนนขึ้นไป หรือ
 • TOEFL Internet Based ที่ระดับคะแนน 45 คะแนนขึ้นไป หรือ
 • TU-GET ที่ระดับคะแนน 500 คะแนนขึ้นไป หรือ
 • CU-TEP ที่ระดับคะแนน 450 คะแนนขึ้นไป หรือ
 • IELTS ที่ระดับคะแนน 5.0 คะแนนขึ้นไป หรือ
 • เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษที่สถาบันจัดขึ้น และสอบผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษที่สถาบันจัดสอบโดยใช้ข้อสอบและการตรวจวัดผลการสอบจากสถาบันภายนอกที่เป็นที่ยอมรับ หรือ
 • สอบผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษที่สถาบันจัดสอบ โดยไม่ต้องเข้ารับการอบรม
 • เรียนและสอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษที่ดำเนินการโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน ๒ รายวิชา

6.3   นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก จะต้องสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษก่อนการสอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย

7.แผนการศึกษาและการสำเร็จการศึกษา

                 7.1   แผน ก 1 มีเงื่อนไข ดังนี้

7.1.1   ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และอาจมีการกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิตแต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันกำหนด

7.1.2   มีการเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายจากคณะกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์ และ

7.1.3   ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลขององค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและต้องมีค่าดัชนีอ้างอิงซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง หรือ

7.1.4   มีผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติซึ่งอาจตีพิมพ์เป็น Short Paper หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ซึ่งเป็นที่ยอมรับไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง

                 7.2   แผน ก 2 มีเงื่อนไข ดังนี้

7.2.1   ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และต้องศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

7.2.2   มีการศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โดยจะต้องได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และได้ค่าระดับคะแนนทุกรายวิชาที่ใช้ในการสำเร็จการศึกษาต้องไม่ต่ำกว่า C+

7.2.3   มีการเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ

7.2.4   มีผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ซึ่งอาจตีพิมพ์เป็น Short Paper หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ซึ่งเป็นที่ยอมรับไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง

8.การสอบวิทยานิพนธ์

8.1   นักศึกษาต้องได้รับการอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์

8.2   วารสาร/การประชุมวิชาการ ใดที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการและ สภาวิชาการ ไม่สามารถใช้ในการขอสำเร็จการศึกษาได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับการรับรองก่อนที่นักศึกษาจะไปเข้าร่วมประชุม/ตีพิมพ์ เท่านั้น

ดูข้อมูลการศึกษาต่อเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซด์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล

หากต้องการแนะนำปรับปรุงข้อมูล หรือแนะนำสาขาวิชา คณะวิชา/สถาบัน ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา อบรม ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา โปรดติดต่อFacebook Comments

Powered by Facebook Like