[อก] ม.สงขลานครินทร์ (ม.อ.)

banner3

n110613_22

 

มาทำความรู้จักคณะอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตหาดใหญ่

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่สำคัญในภาคใต้ที่มีส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแก่ประเทศไทยโดยเฉพาะภาคใต้ โดยดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 และในปี พ.ศ. 2530 ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยอยู่ในความดูแลของภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ต่อมาจึงได้รับการยกระดับจากภาควิชาให้เป็นหน่วยงานระดับคณะเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมเกษตรให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นซึ่งได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกาเล่ม 112 ตอนที่ 6 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2538 ให้คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการแบ่งโครงสร้างเป็น 5 หน่วยงาน คือ (1) ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร (2)ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม (3) ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ (4)ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร และ(5) สำนักงานเลขานุการคณะ ต่อมาได้มีการจัดตั้งหน่วยงานภายในโดยผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อทำหน้าที่ในด้านบริการวิชาการคือ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก และศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด และเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาการบริหารงานของคณะฯให้ไปสู่การเป็นองค์กรที่เข็มแข็ง มีเอกภาพ คล่องตัว รวดเร็วและง่ายต่อการประสานงานจึงมีการจัดตั้งฝ่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยแยกออกจากสำนักงานเลขานุการคณะฯเป็นหน่วยงานภายในโดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณบดี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี

มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร การศึกษาและพัฒนาคุณสมบัติของวัสดุชีวภาพ วัสดุสังเคราะห์และวัสดุผสม รวมทั้งการบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรม โดยสามารถบูรณาการและเชื่อมโยงความรู้ในสาขาต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาของภาครัฐและอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีจุดเด่นดังนี้

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)

อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย): วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)

อักษรย่อปริญญา (English): B.Sc. (Food Science and Technology)

เน้นจัดการเรียนการสอนพื้นฐานวิทยาศาสตร์อาหาร ทั้งด้านเคมี จุลชีววิทยาและการวิเคราะห์คุณภาพ และทักษะทางเทคโนโลยีอาหาร ซึ่งรวมถึงกระบวนการผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหาร การถนอมอาหารการวิจัยและพัฒนาอาหาร เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทำงานในฝ่ายผลิต/ ฝ่ายประกันคุณภาพ/ ฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและผลิตผลทางการเกษตร

ลิงค์แนะนำหลักสูตร

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์)

อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย): วท.บ. (เทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์)

อักษรย่อปริญญา (English): B.Sc. (Material and Packaging Technology)

เน้นจัดการเรียนการสอนด้านวัสดุและบรรจุภัณฑ์ และทักษะด้านการผลิต พัฒนา ตรวจสอบคุณภาพและออกแบบบรรจุภัณฑ์ทั้งด้านโครงสร้างและกราฟิก เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทำงานเป็นนักพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งที่เกี่ยวกับอาหารและไม่เกี่ยวกับอาหาร หรือเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตและตรวจสอบคุณภาพวัสดุและบรรจุภัณฑ์

ลิงค์แนะนำหลักสูตร

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร)

อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย): วท.บ. (การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร)

อักษรย่อปริญญา (English): B.Sc. (Agro-Industry Technology Management)

เน้นทักษะของการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อให้ระบบการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้ต้นทุนอย่างประหยัด มุ่งเสริมสร้างประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงร่วมกับสถานประกอบการ โดยนักศึกษาทุกคนจะต้องปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทำงานด้านการจัดการในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต วางแผนจัดทำระบบประกันคุณภาพ ควบคุมคุณภาพ วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของโรงงาน

ลิงค์แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งสามสาขา ยังส่งเสริมโอกาสในการนำความรู้ไปปฏิบัติจริงในสถานประกอบการประเภทต่าง ๆ แก่นักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกแผนการศึกษาได้ดังนี้

แผน ก  (สหกิจศึกษา) เน้นการสร้างประสบการณ์ตรงทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และการพัฒนาตนเอง ผ่านการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาจริงในสถานประกอบการ โดยนักศึกษาต้องฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมระหว่างภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 อย่างน้อย 300  ชั่วโมง และปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอีกไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ในชั้นปีที่ 4

แผน ข (โครงงานนักศึกษา) เน้นการเรียนและการทำงานค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเชิงลึกในห้องปฏิบัติการ ควบคู่กับการฝึกงานในโรงงานเฉพาะภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 อย่างน้อย 300 ชั่วโมง

 

การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ประมาณ 155 คนต่อปี)

1. การสอบคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. การสอบคัดเลือกนักเรียนและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

3. การคัดเลือกนักเรียนตามโครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี โดยงานรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (จำนวน 23 คนต่อปี) และการรับนักเรียนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านการรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (จำนวน 7 คนต่อปี) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (จำนวน 7 คนต่อปี)

4. การรับตรงของคณะ 3 โครงการ คือ โครงการบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง โครงการบัวหลวง โครงการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร (จำนวน 35 คนต่อปี) รับสมัครด้วยตนเอง/ไปรษณีย์/เว็บไซต์ที่ http://agro.psu.ac.th ช่วงเดือนพฤศจิกายน – เมษายนของทุกปี คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องเป็นนักเรียนมัธยมปลายสายวิทย์-คณิตฯ ชั้น ม.6 และมีเกรดเฉลี่ยรายวิชาและเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ดังนี้

โครงการบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง*

           โครงการบัวหลวง**

โครงการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร***

วิชาเคมี

3.00

2.50

2.50

วิชาคณิตศาสตร์

3.00

2.50

2.50

วิชาชีววิทยา

3.00

2.50

2.50

วิชาฟิสิกส์

3.00

2.50

2.50

วิชาภาษาอังกฤษ

3.00

2.50

2.50

GPA

      3.00

  2.75

    2.50

* โครงการบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรังจะได้รับสิทธิพิเศษโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมภาคการศึกษา และคณะฯขอสงวนสิทธิ์การให้ทุนกับนักเรียนเรียงตามลำดับเกรดเฉลี่ยสะสม 7 ลำดับแรก และให้ทุนอื่นๆ แก่นักเรียนที่เหลือตามความเหมาะสม

** โครงการบัวหลวงมีเงื่อนไขเพิ่มเติมคือเป็นนักเรียนมัธยมปลายสายวิทย์-คณิตฯ ชั้น ม.5-6 ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนตามที่คณะฯ กำหนด ได้แก่ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ โรงเรียนแสงทอง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี และโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช และ 100 อันดับโรงเรียนที่ดีที่สุดของประเทศไทยปีล่าสุด โดยพิจารณาจากรับตรง admission

*** โครงการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร ผู้สมัครจะต้องเป็นทายาทของผู้ประกอบการหรือพนักงานในธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร

 

ค่าใช้จ่าย

เริ่มใช้อัตราเหมาจ่ายตั้งแต่ปี 2550 โดยเหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติละ 15,000 บาท

 

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

– ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร (จำนวน 5 ทุนต่อปี ปีละ 15,000 บาท)

– ทุนบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง (จำนวน 7 ทุนต่อปี เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาแรก และภาคการศึกษาปกติถัดไป หากนักศึกษามีผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป)

– ทุนกองทุนพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร

– ทุน ม.ล.ประกฤติ-ทัศนีย์ สุขสวัสดิ์ ศิษย์เก่าอุตสาหกรรมเกษตร รุ่นที่ 2 ได้แก่ ทุนทำงานเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ ทุนสนับสนุนเพื่องานทดลองในการทำปัญหาพิเศษ สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์  รางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยม

– ทุนประเภททั่วไป (ทุนจากหน่วยงานต่างๆ) เช่น ทุนทำงานแลกเปลี่ยน ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นต้น

 

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

ตลอดการศึกษานั้น คณะฯ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม จิตสำนึกสาธารณะ กระบวนการทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น ภาวะการเป็นผู้นำ การเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสู่การเปิดประชาคมอาเซียน และทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เช่น โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศตามแนวทางสันติศึกษา โครงการน้องใหม่บำเพ็ญประโยชน์ โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทางผู้นำและการทำงานเป็นทีม โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ โครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางสายอาชีพ โครงการค่ายอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อชนบท โครงการส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพอิสระ โครงการอบรมภาษาอังกฤษ และโครงการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ มาเลเซีย หรือ สิงคโปร์ เป็นต้น

 

การประกอบอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษา

จากการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรปีล่าสุด พบว่ามากกว่าร้อยละ 80 มีงานทำและที่เหลือศึกษาต่อ โดยบัณฑิตส่วนใหญ่มีระดับเงินเดือนเฉลี่ยประมาณ 20,000-25,000 บาทต่อเดือน ซึ่งบัณฑิตสามารถเลือกประกอบอาชีพได้ดังนี้

– ภาคเอกชนและโรงงานอุตสาหกรรม: ทำงานในฝ่ายผลิต/ ฝ่ายประกันคุณภาพ/ ฝ่ายออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิต/ ฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต/ ฝ่ายคลังสินค้าและขนส่ง หรือเป็นนักวิชาการ/นักวิจัยและพัฒนา ด้านการจัดการในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา หรือตรวจรับรอง ระบบการบริหารการผลิต/ ระบบการบริหารคุณภาพ หรือฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร โรงงานด้านวัสดุและบรรจุภัณฑ์ โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

– ในหน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ : ครูและอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ หรือที่ปรึกษา ด้านการออกแบบ วางแผน ควบคุม และจัดการการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

– ประกอบอาชีพอิสระ / ผู้ประกอบการรายย่อย: ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก-กลางหรืออุตสาหกรรมครัวเรือนซึ่งมีโอกาสสร้างรายได้สูงมากกว่า 30,000 บาทต่อเดือน หรือบริษัทจำหน่ายวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือในการผลิตหรือวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง นักวิเคราะห์โครงการในธนาคารต่างๆ เป็นต้น

– การศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก: นอกจากหลักสูตรระดับปริญญาตรีแล้ว คณะอุตสาหกรรมเกษตรยังมีหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอกในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาอาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการ และมีหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร และสาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ (โดยมีทุนการศึกษาให้หากมีผลการเรียนดี)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรระดับปริญญาโท

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) : วท.ม.

อักษรย่อปริญญา (English)    : M.Sc.

มี  6 สาขาวิชา ดังนี้

1.    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (พ.ศ. 2554)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (พ.ศ. 2549)

2.    สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (พ.ศ. 2555)

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (พ.ศ. 2552)

3.    สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ (พ.ศ. 2554)

4.    สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (พ.ศ. 2553)

5.    สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ (พ.ศ. 2555)

สาขาวิชาอาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการ (พ.ศ. 2552)

6.    สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ (พ.ศ. 2555)

 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) :  ปร.ด.

อักษรย่อปริญญา (English)    :  Ph.D.

มี 4 สาขาวิชา ดังนี้

1.    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (พ.ศ. 2555)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (พ.ศ. 2550)

2.    สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (พ.ศ. 2555)

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (พ.ศ. 2552)

3.    สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ (พ.ศ. 2555)

สาขาวิชาอาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการ (พ.ศ. 2552)

4.    สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ (พ.ศ. 2555)

วิธีการเข้าศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาตลอดทั้งปี หรืออาจดูรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม online

ที่ http://www.psu.ac.th/graduate/index.php

ทุนการศึกษา

Scholarships
Some full and partial scholarships are available to qualified students:
•Songklanakarin Graduate Student Scholarship
•Graduate School Research Grant
•Scholarship from Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE)
•Royal Golden Jubilee Ph.D. Grant from Thailand Research Fund (TRF)
•TRF Master Research Grant
•TGIST Scholarship from NSTDA
•Scholarship from The Joint Program between PSU and TISTR
•Teaching Assistant Scholarship
•Scholarship from Palm Oil Products and Technology Research Center (POPTEC)
•Scholarship from Nutraceutical and Functional Food Research and Development Center

ค่าใช้จ่าย

เริ่มใช้อัตราเหมาจ่ายตั้งแต่ปี 2550

ระดับปริญญาโท เหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติละ 22,000 บาท

ระดับปริญญาเอก เหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติละ 28,000 บาท

 

-ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก เว็บไซด์ คณะอตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซด์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร.มอ.

หากต้องการแนะนำปรับปรุงข้อมูล หรือแนะนำสาขาวิชา คณะวิชา/สถาบัน ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา อบรม ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา โปรดติดต่อ info@allcourses.org

 

 

Facebook Comments

Powered by Facebook Like