[อก] ม.เกษตรศาสตร์

10คณะอุตสาหกรรมเกษตร แห่่งแรกของประเทศไทยที่จัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร ปัจจุบันมีหลักสูตรทั้งปริญญาตรี โท และเอก

วีดีทัศน์แนะนำสาขา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

 

Introduction to Faculty of Agro-Industry, Kasetsar University

จาการสัมภาษณ์โดยต่อ ธนภพ โดยทรูปลูกปัญญา

 

วีดีทัศน์แนะนำกิจกรรมของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถือเป็นคณะอุตสาหกรรมเกษตรแห่งแรกในประเทศไทย ตามประกาศการแบ่งส่วนราชการใน ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2523 ด้วยความเป็นผู้นำในการเปิดสอนหลักสูตรในประเทศไทยที่ก่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมหลายสาขาวิชา

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รวมทั้งหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการรองรับการขยายตัวทางอุตสาหกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปัจจุบันผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ให้เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งครอบคลุมถึงการควบคุมกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่ทำการเปิดสอนหลักสูตร พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร เป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานอาชีพอุตสาหกรรมเกษตรควบคู่ไปกับการตลาด ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีความรู้ความสามารถดีเยี่ยมในการที่จะคิดค้นพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ทาง อุตสาหกรรมเกษตรทั้งที่เป็นอาหาร กึ่งอาหาร และมิใช่อาหาร ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

ด้วยการตระหนักในความสำคัญของการบรรจุที่มีต่อคุณภาพและการตลาดของผลิตภัณฑ์เกือบทุกประเภท กอปรกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจของประเทศและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของโลก ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งมุ่งเน้นให้เป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการนำความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และ การบริหาร มาประยุกต์เข้าด้วยกัน เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ และความสามารถในกระบวนการผลิตวัสดุบรรจุ การผลิตภาชนะบรรจุ ระบบการบรรจุ เครื่องจักร เครื่องมือทางการบรรจุ การออกแบบภาชนะบรรจุ ให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์และการตลาด

หลักสูตร ปริญญาตรี
ที่เปิดสอนในคณะอุตสาหกรรมเกษตร

เทคโนโลยีชีวภาพ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

พัฒนาผลิตภัณฑ์

วิทยาการสิ่งทอ

หลักสูตร ปริญญาโท
ที่เปิดสอนในคณะอุตสาหกรรมเกษตร

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

เทคโนโลยีชีวภาพ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

พัฒนาผลิตภัณฑ์

วิทยาการสิ่งทอ

 

หลักสูตร ปริญญาเอก
ที่เปิดสอนในคณะอุตสาหกรรมเกษตร

เทคโนโลยีชีวภาพ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

พัฒนาผลิตภัณฑ์

(ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซด์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

หากต้องการแนะนำปรับปรุงข้อมูล หรือแนะนำสาขาวิชา คณะวิชา/สถาบัน ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา อบรม ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา โปรดติดต่อFacebook Comments

Powered by Facebook Like