[อก] ม.เชียงใหม่

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ขยายตัวจาก ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเป็นคณะ ฯ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2535 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการจัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอก


ปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิดสอนคือ

ปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชาเดี่ยว 6 หลักสูตร 1.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
2. เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร)
3. วิศวกรรมกระบวนการอาหาร วท.บ.(วิศวกรรมกระบวนการอาหาร)
4. เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วท.บ.(เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์)
5. เทคโนโลยีการบรรจุ วท.บ.(เทคโนโลยีการบรรจุ )
อยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร
6. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล วท.บ.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล)

ปริญญาโท หลักสูตรสาขาวิชาเดี่ยว 4 หลักสูตร 1.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
เปิด สอน 2 โปรแกรม คือ แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข (ภาคพิเศษ)
2.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (International Program) วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
3. วิศวกรรมกระบวนการอาหาร วท.ม.(วิศวกรรมกระบวนการอาหาร)
อยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร
4. เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วท.ม.(การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
หลักสูตรสาขาวิชาร่วม 1 หลักสูตร 1. เทคโนโลยีชีวภาพ (ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เภสัชศาสตร์ แพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตร์) วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)

ปริญญาเอก หลักสูตรสาขาวิชาเดี่ยว 2 หลักสูตร 1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปร.ด.(วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการอาหาร)
2. เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปร.ด.(การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
หลักสูตรสาขาวิชาร่วม 1 หลักสูตร 1. เทคโนโลยีชีวภาพ (ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เภสัชศาสตร์ แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์) ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)

รวม
13 หลักสูตร
นอกจากนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ยังได้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาร่วมอื่นอีก 3 หลักสูตร

โดยเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร ได้แก่
1.สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
2.สาขาวิชาจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (แผน ข ภาคพิเศษ)

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร ได้แก่
1. สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

 ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซด์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิกเข้าเว็บ
 ต้องการแนะนำสาขาวิชา คณะ /สถาบัน ติดต่อ info@allcourses.org

หากต้องการแนะนำปรับปรุงข้อมูล หรือแนะนำสาขาวิชา คณะวิชา/สถาบัน ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา อบรม ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา โปรดติดต่อFacebook Comments

Powered by Facebook Like