อบรม PCQI : Preventive Controls for Human Food

การอบรม PCQI Training Course: FSPCA Preventive Controls for Human Food ตามกฎหมาย FSMA สหรัฐอเมริกา หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food  เป็นหลักสูตรมาตรฐานที่พัฒนาโดย Food Safety Preventive Controls Alliance (FSPCA) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (US FDA) และสถาบันความปลอดภัยทางอาหารและสุขภาพ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอิลินอย ซึ่งเป็นหลักสูตรมาตรฐานหลักสูตรเดียวในปัจจุบันที่ทาง  US FDA รับรองให้เป็นหลักสูตรมาตรฐานเพื่ออบรมรับรองคุณสมบัติผู้เข้าอบรมเป็น PCQI ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา   วัตถุประสงค์หลักสูตร เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหารให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดทำ  Food Safety Plan ตามข้อกำหนด Food Safety Modernization Act สหรัฐอเมริกา รับรองคุณสมบัติผู้เข้าอบรมเป็น PCQI (Preventive Controls Qualified…

Read more

PCQI Course : FSPCA Preventive Controls for Human Food

การอบรม PCQI Training Course: FSPCA Preventive Controls for Human Food ตามกฎหมาย FSMA สหรัฐอเมริกา หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food  เป็นหลักสูตรมาตรฐานที่พัฒนาโดย Food Safety Preventive Controls Alliance (FSPCA) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (US FDA) และสถาบันความปลอดภัยทางอาหารและสุขภาพ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอิลินอย ซึ่งเป็นหลักสูตรมาตรฐานหลักสูตรเดียวในปัจจุบันที่ทาง  US FDA รับรองให้เป็นหลักสูตรมาตรฐานเพื่ออบรมรับรองคุณสมบัติผู้เข้าอบรมเป็น PCQI ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา คณะวิทยากร วิทยากรฝึกอบรมประกอบด้วย ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร รองคณบดีและอาจารย์กลุ่มความปลอดภัยอาหารและวิศวกรรมการรจัดการอุตสาหกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากรที่ขึ้นทะเบียนเป็น  Lead Instructor กับ  FSPCA หน่วยงานในกำกับของ US FDA ด้วยประสบการณ์ทำงานในภาคอุตสาหกรรมอาหารหลายปีก่อนมาเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการความปลอดภัยอาหาร วิทยากรหลักสูตร…

Read more

ด่วนอบรม PCQI : FSPCA Preventive Controls for Human Food ตามกฎหมาย FSMA สหรัฐอเมริกา

อบรม PCQI  ต่ำสุด 10,000 บาท (ตามเงื่อนไขโปรโมชั่น) FSPCA Preventive Controls for Human Food  สมัครออนไลน์ http://www.goo.gl/wbA8vu หรือ http://www.foodpro.co.th/pcqi ติตตามบรรยากาศการจัดอบรมที่ผ่านมาได้ที่ www.facebook.com/foodprofessional     เจ้าหน้าที่อำนวยการฝึกอบรม บริษัทฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ +662-119-512-9, มือถือ+668-0-443-4099 แฟกซ์ +662-686-343-3 E-mail: info@foodpro.co.th LINE ID: foodpro   ขอขอบคุณลิงค์ประชาสัมพันธ์จากเว็บ มกอช www.acfs.go.th การฝึกอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food Qualified Individual Training Course เป็นการอบรมเพื่อรับรองคุณสมบัติผู้เข้าอบรมเป็น  PCQI…

Read more

การอบรมหลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food เพื่อเป็น PCQI ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา

การฝึกอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food เป็นการอบรมเพื่อรับรองคุณสมบัติผู้เข้าอบรมเป็น  Preventive Control Qualified Individual (PCQI) ตามกฎหมายความปลอดภัยทางอาหารของสหรัฐอเมริกา (Food Safety Modernization Act) ตามที่องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (U.S. Food and Drug Administration: USFDA) ได้ประกาศกฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยของอาหารให้ทันสมัย (Food Safety Modernization Act: FSMA) ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2554 ซึ่งเป็นการยกระดับกฎหมายด้านความปลอดภัยอาหารของสหรัฐฯ ครั้งสำคัญ ครอบคลุมของมาตรการปฏิบัติต่อทั้งการกำกับควบคุมอาหารนำเข้า  การทวนสอบผู้จัดหาต่างประเทศ การรับรองผู้ตรวจประเมินโดยบุคคลที่สาม และการควบคุมเชิงป้องกันบนพื้นฐานความเสี่ยง โดยกำหนดประกาศกฎระเบียบย่อยด้านความปลอดภัยอาหารที่สำคัญทั้ง 7 ฉบับ (7 Core Regulations) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2559 ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 USFDA ได้ดำเนินการประกาศ 7 Core…

Read more

รับสมัคร ป.โทร่วม 2 ปริญญา ไทย -ญี่ปุ่น (ม.แม่ฟ้าหลวง-Shinshu U.)

  จบ ป.โท ได้ 2 ปริญญา รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรร่วม 2 ปริญญา (Double Degree Program: DDP)” หลักสูตรร่วม 2 ปริญญา (Double Degree Program: DDP) ระหว่างสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ Shinshu University/Chiba University ประเทศญี่ปุ่น ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (Food Technology) และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร (Technology Management of Agricultural Produces) โดยผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรร่วม 2 ปริญญา (Double Degree Program: DDP) จะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นที่ได้ศึกษา ได้แก่ M.Sc. (Agriculture) จาก Graduate School of Agriculture (Shishu University)…

Read more

ขอเชิญร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ที่ มทร.รัตนโกสินทร์ 6 มิถุนายน 2559

  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ สมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย ร่วมกันจัดงานส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน Online ได้ตั้งบัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-610-5442-3 คลิ้กลงทะเบียนเข้าร่วมงาน กำหนดการงานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 7  

Read more

เรียนรู้ประสบการณ์ต่างแดนกับนักศึกษาจาก The Bremerhaven University of Applied Sciences, Germany

ระหว่าง 29 – 30  เมษายน 2559 และ 3 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยจัดมหกรรม ASEAN FESTIVAL 2016 KMUTNB @Prachinburi เรียนรู้ประสบการณ์ต่างแดนกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก The Bremerhaven University of Applied Sciences, Germany เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้งาน ASEAN FESTIVAL 2016  KMUTNB @Prachinburi

Read more

Workshop for English in Daily Life and Job Interview

ระหว่าง 29 – 30  เมษายน 2559 และ 3 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยจัดมหกรรม ASEAN FESTIVAL 2016 KMUTNB @Prachinburi การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและเพื่อการสัมภาษณ์งานเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้งาน ASEAN FESTIVAL 2016  KMUTNB @Prachinburi  

Read more

Speech Contest on “Think Earth for Life”

  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี                                           ได้จัดประกวดการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ  Think Earth For Life โดยมีผู้เข้าประกวดแข่งขันจากสาขาวิชาและคณะ ฯ ต่างๆ ภายในวิทยาเขตปราจีนบุรี ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดในครั้งนี้ทั้ง 5 คน    

Read more

การตัดสินการประกวดผลงาน Video Resume (English)

การประกวดผลงาน Video Resume (English) เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของงาน ASEAN FESTIVAL @ KMUTNB Prachinburi ซึ่งมีผลงานส่งเข้าประกวดจากนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ    คณะกรรมการได้พิจารณาผลงานและร่วมตัดสินในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 209 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผลงานของเราหรือเพื่อนๆ เราจะไดรับรางวัลหรือไม่ คอยลุ้นกันหน้าเวที ของคืนวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 นี้ ตอนนี้ไปดูภาพบรรยาการการประชุมการการตัดสินกันก่อนครับ โดย ทีมงาน ASEAN FESTIAVAL 2016 คำอธิบายและแนะนำจากคณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวด Video Resume   

Read more