วิศวะ ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  มาทำความรู้จักกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมกล้าพระนครเหนือ การจัดการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เริ่มต้นมาจากแผนกวิชาแผนกหนึ่งในโรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ  (หรือที่รู้จักในนาม”เทคนิคไทย – เยอรมัน”) ต่อมาในปี พ.ศ.2514  ซึ่งเป็นปีที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือและวิทยาลัยเทคนิคอีกสองแห่งได้เปลี่ยนฐานะมาเป็น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าที่ประกอบด้วย 3 วิทยาเขตคือ วิทยาเขตพระนครเหนือ  วิทยาเขตธนบุรี และ วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้ถูกจัดตั้งอย่างเป็นทางการ               ตั้งแต่เริ่มแรกของการจัดตั้ง คณะฯ ได้ยึดถือเป็นนโยบายในการผลิตวิศวกรที่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน (engineering sciences) และมีทักษะในเชิงปฏิบัติ กล่าวคือสามารถนำทฤษฎีไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมในปัญหาจริงได้อย่างมีประสิทธิผล ในปัจจุบันคณะฯได้เปิดรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยผ่านการสอบคัดเลือกตรงและรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยผ่านกระบวนการสอบของสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อเข้ามาศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี (วศ.บ.) ในสาขาต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการรับนักศึกษาโควต้าและผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆเช่น ด้านหุ่นยนต์และสิ่งประดิษซ์ เป็นต้น ส่วนในระดับบัณฑิตศึกษาก็จะมีสาขาวิชาที่ต่อเนื่องสูงขึ้นไปจากระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชาเพื่อเป็นการเสริมสร้างงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาการให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป      คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้ความสำคัญกับความร่วมมือกับต่างประเทศมาตลอด อาทิ…

Read more

วิศวะ ส.พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง

    จากจุดเริ่มต้นของศูนย์ฝึกโทรคมนาคม ในปีพ.ศ. 2503 ซึ่งมีนักศึกษารุ่นแรก 23 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิต ทางวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถและมีคุณธรรมสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ เปิดการเรียนการสอนให้สาขาวิชาที่หลากหลาย โดยมีการดำเนินการจัดตั้งเป็นภาควิชาต่าง ๆ ดังนี้ พ.ศ. 2503 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม พ.ศ. 2519 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. 2519 จัดตั้งภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2519 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2521 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2525 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุม พ.ศ. 2525 จัดตั้งศูนย์วิจัยอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2530 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมเกษตร พ.ศ. 2533 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมโยธา (ชื่อเดิม ภาควิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง เมื่อพ.ศ. 2529) พ.ศ. 2537 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมเคมี พ.ศ. 2538 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมอาหาร…

Read more

วิศวะ ม.พระจอมเกล้าธนบุรี

  วิสัยทัศน์คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ปรับวิสัยทัศน์ใหม่ นโยบายที่จะแสวงหาความร่วมมือ ในรูปแบบการบริหารวิชาการกับอุตสาหกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำและการร่วมจัดทำ โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพิ่มขีดความสามารในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป็นการเพิ่มศักยภาพและ ประสบการณ์ของคณาจารย์และนักศึกษาทั้งด้านการเรียนการสอนการวิจัยและการ พัฒนาและการบริการวิชาการ ในปัจจุบันโลกทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก่อนการวางนโยบายพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก็ต้องทราบถึงปัจจัยของการวางนโยบายก่อน อันดับแรกคือปัจจัยภายนอก ปัจจุบันสมาคมอาเซียนที่ กำลังรวมกลุ่มกันกำลังกลายเป็นชุมชนอาเซียนในปี 2015ส่งผลให้การหางานทำของบัณฑิตที่จบใหม่นั้นสามารถทำงานได้หลายประเทศเพราะไม่ต้องขอใบอนุญาตการทำงาน ในประเด็นนี้ ทำให้การหางานทำมีความ สะดวกมากยิ่งขึ้น ทำให้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จะต้องเตรียมความพร้อมของบัณฑิต ให้สามารถทำงานได้ ทุกแห่งทั่วโลก อีกปัจจัยหนึ่งก็คือ เศรษฐกิจของชาติ ปัจจุบันประเทศต้องการคนที่สร้างเศรษฐกิจยุคใหม่เพราะในทุกวันนี้เศรษฐกิจ ของชาตินั้นหันไปพึ่งพาธุรกิจขนาดใหญ่หรือธุรกิจของต่างประเทศเท่านั้น ทำให้เศรษฐกิจของชาติคงอยู่ได้ยากเพราะฉะ นั้นประเทศก็ต้อง การคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ เอาความรู้ไปทำธุรกิจ และไปพัฒนาเศรษฐกิจของชาติหรือว่าเศรษฐกิจยุคใหม่ของ ประเทศอีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือ ภาวการณ์ตกงานของบัณฑิตที่จบใหม่ ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมาก ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมหรือ ผู้ประกอบการ ต่างก็ประสบปัญหาด้านแรง งาน และบุคลากรบัณฑิตที่จบใหม่ก็ไม่สามารถหางานทำได้ปัญหานี้เกิดมาจากการที่ภาค การศึกษาเน้นเพียง แต่การผลิตบัณฑิตภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในทุกวันนี้ภาคอุตสาหกรรมของ ประเทศไทยนั้นมี ขนาดใหญ่ในระดับต้นๆ ของโลก ภายในแต่ละปีต้องการบัณฑิตที่จบใหม่เป็น จำนวนมากทางสถานศึกษา ต่างก็ไม่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับปัญหาตรงจุดนี้ เพราะว่าภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคที่ เชื่อมต่อกันอย่างโดยตรง เพราะฉนั้นภาคการศึกษาจึงจำเป็นต้องศึกษา ถึงความต้องการของผู้ประกอบการ…

Read more

วิศวะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือเป็นสถาบันที่เปิดสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นแห่งแรกของประเทศ เรียกกันแพร่หลายในสังคมไทย ว่า “วิศวฯ จุฬาฯ” เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดแห่งหนึ่งในการผลิตวิศวกร และ บุคคลากรที่มีความรู้สายวิศวกรรมศาสตร์ชั้นสูงของประเทศไทย มาเป็นเวลายาวนานกว่า 90 ปี การเรียนการสอนของวิศวฯ จุฬาฯ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการผลิตบัณฑิตสายวิศวกรรม ที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมทั้งเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม สามารถเป็นเสาหลักของสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน ตามปณิธานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณาจารย์กว่า 300 ท่านที่มีประสบการณ์จากทั่วโลก อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนที่ทันสมัย การวิจัยโดยคณาจารย์ในสาขาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และ ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนานาชาติ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้วิศวฯ จุฬาฯ ก้าวสู่การเป็นสถาบันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำของเอเชียและของโลกต่อไป วิศวฯ จุฬาฯ ตั้งอยู่ใจกลางความเจริญของกรุงเทพมหานคร ล้อมรอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน ทั้งศูนย์การค้า ร้านอาหาร และ ระบบขนส่งสาธารณะ (รถประจำทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส และ รถไฟใต้ดินเอ็มอาร์ที) ซึ่งทำให้การเดินทางมายังวิศวฯ จุฬาฯ นั้นสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเดินทางจากที่ใดในกรุงเทพมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นสถาบันการศึกษามีภาควิชาต่างๆ รวม…

Read more

[วศอก] ม.แม่โจ้

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้   คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการจัดตั้งตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 19 ก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2540 เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาที่ขาดแคลน คือ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นการรวมภาควิชาเกษตรกลวิธานซึ่งเดิมสังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร และภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งเดิมสังกัดในคณะธุรกิจการเกษตร เข้าด้วยกัน หลักสูตรที่เป็นสอนในคณะฯ มีทั้งหมด 8 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี 5 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาโท 3 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรปริญญาตรี 1) วิศวกรรมศาสตรบัฒฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 2) วิศวกรรมศาสตรบัฒฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 3) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 5) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (อุตสาหกรรมการยาง) หลักสูตรปริญญาโท 1) วิศวกรรมศาสตรมหาบัฒฑิต(วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมอาหาร 2) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 3)…

Read more