อบรม PCQI : Preventive Controls for Human Food

การอบรม PCQI Training Course: FSPCA Preventive Controls for Human Food ตามกฎหมาย FSMA สหรัฐอเมริกา หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food  เป็นหลักสูตรมาตรฐานที่พัฒนาโดย Food Safety Preventive Controls Alliance (FSPCA) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (US FDA) และสถาบันความปลอดภัยทางอาหารและสุขภาพ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอิลินอย ซึ่งเป็นหลักสูตรมาตรฐานหลักสูตรเดียวในปัจจุบันที่ทาง  US FDA รับรองให้เป็นหลักสูตรมาตรฐานเพื่ออบรมรับรองคุณสมบัติผู้เข้าอบรมเป็น PCQI ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา   วัตถุประสงค์หลักสูตร เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหารให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดทำ  Food Safety Plan ตามข้อกำหนด Food Safety Modernization Act สหรัฐอเมริกา รับรองคุณสมบัติผู้เข้าอบรมเป็น PCQI (Preventive Controls Qualified…

Read more

PCQI Course : FSPCA Preventive Controls for Human Food

การอบรม PCQI Training Course: FSPCA Preventive Controls for Human Food ตามกฎหมาย FSMA สหรัฐอเมริกา หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food  เป็นหลักสูตรมาตรฐานที่พัฒนาโดย Food Safety Preventive Controls Alliance (FSPCA) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (US FDA) และสถาบันความปลอดภัยทางอาหารและสุขภาพ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอิลินอย ซึ่งเป็นหลักสูตรมาตรฐานหลักสูตรเดียวในปัจจุบันที่ทาง  US FDA รับรองให้เป็นหลักสูตรมาตรฐานเพื่ออบรมรับรองคุณสมบัติผู้เข้าอบรมเป็น PCQI ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา คณะวิทยากร วิทยากรฝึกอบรมประกอบด้วย ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร รองคณบดีและอาจารย์กลุ่มความปลอดภัยอาหารและวิศวกรรมการรจัดการอุตสาหกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากรที่ขึ้นทะเบียนเป็น  Lead Instructor กับ  FSPCA หน่วยงานในกำกับของ US FDA ด้วยประสบการณ์ทำงานในภาคอุตสาหกรรมอาหารหลายปีก่อนมาเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการความปลอดภัยอาหาร วิทยากรหลักสูตร…

Read more

วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (Food Science and Management)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (Food Science and Management) ชื่อย่อภาษาไทย   วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ) ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   B.Sc. (Food Science and Management)   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ : โครงการสหกิจศึกษา Bachelor of Science (Food Science and Management)  : Cooperative Education Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM) คือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ เดิม ซึ่งเป็นสาขาแรกที่เปิดการเรียนการสอนของคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้เชิงบูรณาการ ทั้งองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารและทางการบริหารการจัดการ มีการศึกษาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร เคมีอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร วิศวกรรมอาหาร  การมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ รูปแบบต่างๆ ให้เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารที่มีมูลค่าสูงขึ้น ตามความต้องการของตลาดและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค นอกจากนี้ยังมีการเรียนการสอนทางการบริหารจัดการองค์กรและการจัดการเทคโนโลยี ทั้งแนวคิดและการจัดการเชิงวิศวกรรม เช่น การจัดการการผลิต การออกแบบอุปกรณ์และการขนถ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดการคุณภาพ…

Read more