ตัวอย่างหัวข้อโครงงานสหกิจศึกษา/การวิจัยในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2555 -2558

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ที่ หัวข้อโครงงานสหกิจศึกษา/นักศึกษา ประเภทสถานประกอบการ

/ระยะเวลาปฏิบัติงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา หมายเหตุ
1 การประยุกต์การศึกษางานเพื่อเพิ่มผลผลิตในขั้นตอนตัดแต่งของอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสุกรแช่เย็น/อักษร เจียรศรีวิมล และ กาญจน์คำภา อุตสาหกรรมแปรรูปสุกร

1 พฤษภาคม 30 กันยายน 2556

ดร.เจษฎา ทิพยฺมณเฑียร

B.Sc. (Agro-Industry)

M. Eng. (Industrial Engineering)

PhD. (Industrial Engineering)

E-mail: jedsadat@kmutnb.ac.th

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ดีเด่น ระดับเครือข่าย พ.ศ. 2557

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน

2 การเพิ่มประสิทธิภาพของการตัดแต่งโดยปรับปรุงวิธีการและสถานีงานตัดแต่งเนื้อสุกรแช่เย็น/

วรฉัตร รอดเพ็ชร

อุตสาหกรรมแปรรูปสุกร

1 พฤษภาคม 30 กันยายน 2556

ดร.เจษฎา ทิพยฺมณเฑียร

B.Sc. (Agro-Industry)

M. Eng. (Industrial Engineering)

PhD. (Industrial Engineering)

E-mail: jedsadat@kmutnb.ac.th

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ดีเด่น ระดับเครือข่าย พ.ศ. 2557

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน

3 การปรับปรุงความสามารถในการจัดเก็บสินค้ากลุ่มเครื่องในของอุตสาหกรรมผลิตเนื้อสุกรแช่เย็น

/สุนันท์ ชารัตน์

อุตสาหกรรมแปรรูปสุกร

1 พฤษภาคม 30 กันยายน 2556

ดร.เจษฎา ทิพยฺมณเฑียร

B.Sc. (Agro-Industry)

M. Eng. (Industrial Engineering)

PhD. (Industrial Engineering)

E-mail: jedsadat@kmutnb.ac.th

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท นวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ดีเด่น ระดับเครือข่าย พ.ศ. 2557

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน

4 การศึกษากระบวนการผลิตและลดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จากไส้ใหญ่ / วริศรา ภู่เล็ก อุตสาหกรรมแปรรูปสุกร

1 พฤษภาคม 30 กันยายน 2556

ดร.เจษฎา ทิพยฺมณเฑียร

B.Sc. (Agro-Industry)

M. Eng. (Industrial Engineering)

PhD. (Industrial Engineering)

E-mail: jedsadat@kmutnb.ac.th

 
5 การพัฒนาและการคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากขาหมู / พิมลรัตน์ ฉายศิริเมษฐ์ อุตสาหกรรมแปรรูปสุกร

1 พฤษภาคม 30 กันยายน 2556

ดร.เจษฎา ทิพยฺมณเฑียร

B.Sc. (Agro-Industry)

M. Eng. (Industrial Engineering)

PhD. (Industrial Engineering)

E-mail: jedsadat@kmutnb.ac.th

 
6 การพัฒนาและคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากหน้ากากหมู/ พรรณิภา เตรียมตั้ง อุตสาหกรรมแปรรูปสุกร

1 พฤษภาคม 30 กันยายน 2556

ดร.เจษฎา ทิพยฺมณเฑียร

B.Sc. (Agro-Industry)

M. Eng. (Industrial Engineering)

PhD. (Industrial Engineering)

E-mail: jedsadat@kmutnb.ac.th

 
7 การปรับปรุงคุณภาพในขั้นตอนการปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสุกรแช่เย็น/อนุรักษ์ สุวรรณกาญจน์ อุตสาหกรรมแปรรูปสุกร

1 พฤษภาคม 30 กันยายน 2556

ดร.เจษฎา ทิพยฺมณเฑียร

B.Sc. (Agro-Industry)

M. Eng. (Industrial Engineering)

PhD. (Industrial Engineering)

E-mail: jedsadat@kmutnb.ac.th

 
8 การวิเคราะห์และปรับปรุงการวางการผลิตกรณีศึกษา โรงงานอาหารสัตว์/พินิดา ปินะถา หน่วยงานวางแผนและพัฒนาสายธุรกิจไก่

1 พฤษภาคม 30 กันยายน 2556

ดร.เจษฎา ทิพยฺมณเฑียร

B.Sc. (Agro-Industry)

M. Eng. (Industrial Engineering)

PhD. (Industrial Engineering)

E-mail: jedsadat@kmutnb.ac.th

 
9 การปรับปรุงกระบวนการสั่งซื้อสินค้าจากฟาร์มไปยังโรงงานผลิตอาหารสัตว์/บุญญฤทธ์ เวียงสิมา หน่วยงานวางแผนและพัฒนาสายธุรกิจไก่

1 พฤษภาคม 30 กันยายน 2556

ดร.เจษฎา ทิพยฺมณเฑียร

B.Sc. (Agro-Industry)

M. Eng. (Industrial Engineering)

PhD. (Industrial Engineering)

E-mail: jedsadat@kmutnb.ac.th

 
10 การประเมินความเสี่ยงและลดตำหนิที่ขาสุกรมีชีวิตก่อนการชำแหละ /ณัฐพล ต่างสี อุตสาหกรรมแปรรูปสุกร

1 กรกฎาคม 30 พศฤจิกายน 2557

ดร.เจษฎา ทิพยฺมณเฑียร

B.Sc. (Agro-Industry)

M. Eng. (Industrial Engineering)

PhD. (Industrial Engineering)

E-mail: jedsadat@kmutnb.ac.th

รางวัลชนะเลิศ รับโล่เกียรติยศ

ศ.ดร.วจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย การประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประเภทนำเสนอแบบปากเปล่า การประชุมวิชาการระดับชาติ นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ The Consortium of Cooperative Education in Agro-Industry and Management 2015 (COCEAM2015)

11 การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกระบวนการบรรจุในสายการผลิตเลือดบรรจุถุง: กรณีศึกษาโรงงานแปรรูปสุกร/ กรรณิการ์ แก้วอุดม อุตสาหกรรมแปรรูปสุกร

1 กรกฎาคม 30 พศฤจิกายน 2557

ดร.เจษฎา ทิพยฺมณเฑียร

B.Sc. (Agro-Industry)

M. Eng. (Industrial Engineering)

PhD. (Industrial Engineering)

E-mail: jedsadat@kmutnb.ac.th

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รับโล่เกียรติยศ  ศ.ดร.วจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย การประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น

ประเภทนำเสนอแบบปากเปล่า การประชุมวิชาการระดับชาติ นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ The Consortium of Cooperative Education in Agro-Industry and Management 2015

12 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการลดอุณหภูมิแบบแช่เย็นและพ่นฝอยน้ำเย็นในอุตสาหกรรมกรรมไก่แช่เยือกแข็ง /รัชาดา พร อยู่ยิ่ง อุตสาหกรรมแปรรูปไก่

1 สิงหาคม 30 พฤศจิกายน 2557

ดร. เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา

B.Sc. (Food Tech)

M. Sc. (Food Tech)

PhD. (Food Science)

E-mail: ketinun_k@hotmail.com

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง รับโล่เกียรติยศ  ศ.ดร.วจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย การประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น

ประเภทนำเสนอแบบปากเปล่า การประชุมวิชาการระดับชาติ นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ The Consortium of Cooperative Education in Agro-Industry and Management 2015 (COCEAM2015)

13 การประยุกต์เทคนิคบัญชีต้นทุนการไหลวัสดุเพื่อประเมินการสูญเสียและปรับปรุงสมรรถนะอุตสาหกรรมการผลิตไส้กรอกไก่ /ชนาภา ตันกูล และ วิชยุตม์ พิพม์ถนอม อุตสาหกรรมแปรรูปไส้กรอก

15 มีนาคม 30 พศฤจิกายน 2557

ดร.เจษฎา ทิพยฺมณเฑียร

B.Sc. (Agro-Industry)

M. Eng. (Industrial Engineering)

PhD. (Industrial Engineering)

E-mail: jedsadat@kmutnb.ac.th

นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 5″ ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
14 การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขั้นตอนการล้างสายพาน: กรณีศึกษาโรงงานแปรรูปสุกร / กฤตยา พยุหเมธากุล อุตสาหกรรมแปรรูปสุกร

1 กรกฎาคม 30 พศฤจิกายน 2557

ดร.เจษฎา ทิพยฺมณเฑียร

B.Sc. (Agro-Industry)

M. Eng. (Industrial Engineering)

PhD. (Industrial Engineering)

E-mail: jedsadat@kmutnb.ac.th

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  รับประกาศนียบัตรจาก ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย การประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นประเภทโปสเตอร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ The Consortium of Cooperative Education in Agro-Industry and Management 2015 (COCEAM2015)
15 การเพิ่มประสิทธิภาพการขนถ่ายสินค้าแช่แข็ง: กรณีศึกษาโรงงานแปรรูปสุกร / ณัฐชนัน บานเย็น อุตสาหกรรมแปรรูปสุกร

1 สิงหาคม 30 พศฤจิกายน 2557

ดร.เจษฎา ทิพยฺมณเฑียร

B.Sc. (Agro-Industry)

M. Eng. (Industrial Engineering)

PhD. (Industrial Engineering)

E-mail: jedsadat@kmutnb.ac.th

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทที่ 11 โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น การประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2558 ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

 

รางวัลชมเชย รับประกาศนียบัตรจาก ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย การประกวดผลงานโครงงาน
สหกิจศึกษาดีเด่น ประเภทโปสเตอร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ The Consortium of Cooperative Education in Agro-Industry and Management 2015 (COCEAM2015) และ

16 การลดปริมาณน้ำที่ใช้ในทำความสะอาดในโรงงานแปรรูปไข่ / กวิสรา  มณีโชติ อุตสาหกรรมแปรรูปไข่

1 สิงหาคม 30 พศฤจิกายน 2557

อ.กนกจันทร์ สานพภา

B.Sc. (Biotechnology(

M.Sc. (Food Technology)

นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 5″ ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
17 การลดปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด(TPC) ในผลิตภัณฑ์ไข่รวมพาสเจอร์ไรซ์ /นฤมล ขจรจัด อุตสาหกรรมแปรรูปไข่

1 สิงหาคม 30 พศฤจิกายน 2557

อ.กนกจันทร์ สานพภา

B.Sc. (Biotechnology(

M.Sc. (Food Technology)

นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 5″ ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
18 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตอกไข่ในอุตสาหกรรมการผลิตไข่เหลว /วรนุช  บุญเฉลียว อุตสาหกรรมแปรรูปไข่

1 สิงหาคม 30 พศฤจิกายน 2557

ดร.เจษฎา ทิพยฺมณเฑียร

B.Sc. (Agro-Industry)

M. Eng. (Industrial Engineering)

PhD. (Industrial Engineering)

E-mail: jedsadat@kmutnb.ac.th

 
19 การประยุกต์ชุดอุปกรณ์บันทึกวีดีโอในการตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตอาหารปรุงสุก /นุชนารฏ ศิริไพฑูรย์ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารปรุงสุขแช่แข็ง

1 สิงหาคม 30 พศฤจิกายน 2557

ดร.เจษฎา ทิพยฺมณเฑียร

B.Sc. (Agro-Industry)

M. Eng. (Industrial Engineering)

PhD. (Industrial Engineering)

E-mail: jedsadat@kmutnb.ac.th

 
20 การปรับปรุงการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและร้อยละผลผลิตสินค้าสำหรับร้านสะดวกซื้อ /ชมพร ชาวบางแก้ว อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารปรุงสุขแช่เย็น

1 สิงหาคม 30 พศฤจิกายน 2557

ดร.เจษฎา ทิพยฺมณเฑียร

B.Sc. (Agro-Industry)

M. Eng. (Industrial Engineering)

PhD. (Industrial Engineering)

E-mail: jedsadat@kmutnb.ac.th

 
21 การศึกษาเปรียบเทียบอุณหภูมิภายในจุดกึ่งกลางและอุณหภูมิภายนอกผลิตภัณฑ์เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการแช่เยือกแข็ง / นายวุฒิชัย  พุทธชาด และ เกศมณี  มีเชาว์ อุตสาหกรรมแปรรูปสุกร

15 มีนาคม 30 พศฤจิกายน 2557

ดร. เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา

B.Sc. (Food Tech)

M. Sc. (Food Tech)

PhD. (Food Science)

E-mail: ketinun_k@hotmail.com

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ประเภทที่ 10 โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2558 ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

 

นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 5″ ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

22 การวิเคราะห์การสูญเสียและการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสินค้าสันนอก: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตสุกรแช่เย็น/ เกษมณี

วัฒนพรไพโรจน์

อุตสาหกรรมแปรรูปสุกร

15 มีนาคม 30 พศฤจิกายน 2557

ดร.เจษฎา ทิพยฺมณเฑียร

B.Sc. (Agro-Industry)

M. Eng. (Industrial Engineering)

PhD. (Industrial Engineering)

E-mail: jedsadat@kmutnb.ac.th

นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 5″ ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
23 การวิเคราะห์การสูญเสียและการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเบคอน กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตสุกรแช่เย็น / กนกวรรณ  เจริญยิ่ง อุตสาหกรรมแปรรูปสุกร

15 มีนาคม 30 พศฤจิกายน 2557

ดร.เจษฎา ทิพยฺมณเฑียร

B.Sc. (Agro-Industry)

M. Eng. (Industrial Engineering)

PhD. (Industrial Engineering)

E-mail: jedsadat@kmutnb.ac.th

นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 5″ ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
24 การวิเคราะห์การสูญเสียและการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสินค้าสินค้าหมูดำ(Kuro) ซี่โครงแผ่น กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตสุกรแช่เย็น / รวี ดอนทอง อุตสาหกรรมแปรรูปสุกร

15 มีนาคม 30 พศฤจิกายน 2557

ดร.เจษฎา ทิพยฺมณเฑียร

B.Sc. (Agro-Industry)

M. Eng. (Industrial Engineering)

PhD. (Industrial Engineering)

E-mail: jedsadat@kmutnb.ac.th

นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 5″ ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
25 การวิเคราะห์การสูญเสียน้ำและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เนื้อไก่แช่เย็นในระหว่างการจัดจำหน่าย / อุตสาหกรรมแปรรูปไก่

1 กรกฎาคม 30 พศฤจิกายน 2558

ดร.เจษฎา ทิพยฺมณเฑียร

B.Sc. (Agro-Industry)

M. Eng. (Industrial Engineering)

PhD. (Industrial Engineering)

E-mail: jedsadat@kmutnb.ac.th

 
26 การออกแบบและการพัฒนากระบวนการในการเผาผลิตภัณฑ์ขาสุกร / อุตสาหกรรมแปรรูปสุกร

1 กรกฎาคม 30 พศฤจิกายน 2558

ดร.เจษฎา ทิพยฺมณเฑียร

B.Sc. (Agro-Industry)

M. Eng. (Industrial Engineering)

PhD. (Industrial Engineering)

E-mail: jedsadat@kmutnb.ac.th

 
27 การออกแบบและพัฒนาเครื่องลดอุณหภูมิและอุปอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปสุกร / อุตสาหกรรมแปรรูปสุกร

1 กรกฎาคม 30 พศฤจิกายน 2558

ดร.เจษฎา ทิพยฺมณเฑียร

B.Sc. (Agro-Industry)

M. Eng. (Industrial Engineering)

PhD. (Industrial Engineering)

E-mail: jedsadat@kmutnb.ac.th

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ในงานนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาเพื่อประกวดแข่งขันรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น  จัดโดย สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอสิกส์ไทย-เยอรมัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
28 การออกแบบพัฒนาและเลือกผลิตภัณฑ์ใหม่จากวัตถุดิบพลอยได้ในอุตสหกรรมการแปรรูปไก่ อุตสาหกรรมแปรรูปไก่

1 กรกฎาคม 30 พศฤจิกายน 2558

ดร.เจษฎา ทิพยฺมณเฑียร

B.Sc. (Agro-Industry)

M. Eng. (Industrial Engineering)

PhD. (Industrial Engineering)

E-mail: jedsadat@kmutnb.ac.th

 
29 การศึกงานและการออกแบบเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจาะดีสุกร อุตสาหกรรมแปรรูปสุกร

1 กรกฎาคม 30 พศฤจิกายน 2558

ดร.เจษฎา ทิพยฺมณเฑียร

B.Sc. (Agro-Industry)

M. Eng. (Industrial Engineering)

PhD. (Industrial Engineering)

E-mail: jedsadat@kmutnb.ac.th