[อก] ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มารู้จักคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แหล่งชุมชนและสังคมแห่งการเรียนรู้ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่   วีดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์คณะอุตสาหกรรมเกษตร Version 2016   วีดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์คณะอุตสาหกรรมเกษตร Version 2013              คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๕๔๖         จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตด้านอุตสาหกรรมเกษตรที่มีความรู้ ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติและมีจรรยาบรรณที่ดีในวิชาชีพ เพื่อทำงานในภาคอุตสาหกรรมเกษตร โดยเน้นด้านเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร การวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรมเกษตรและขยายผลเชิงพาณิชย์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาระบบการผลิต ตลอดจนการควบคุมและรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยตระหนักถึงความปลอดภัยเป็น สำคัญรวมถึงการบริหารและการจัดการในระบบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM) : คือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ เดิม ซึ่งเป็นสาขาแรกที่เปิดการเรียนการสอนของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้เชิงบูรณาการ ทั้งองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารและทางการบริหารการจัดการ มีการศึกษาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร เคมีอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร วิศวกรรมอาหาร…

Read more