รับสมัคร ป.โทร่วม 2 ปริญญา ไทย -ญี่ปุ่น (ม.แม่ฟ้าหลวง-Shinshu U.)

  จบ ป.โท ได้ 2 ปริญญา รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรร่วม 2 ปริญญา (Double Degree Program: DDP)” หลักสูตรร่วม 2 ปริญญา (Double Degree Program: DDP) ระหว่างสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ Shinshu University/Chiba University ประเทศญี่ปุ่น ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (Food Technology) และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร (Technology Management of Agricultural Produces) โดยผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรร่วม 2 ปริญญา (Double Degree Program: DDP) จะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นที่ได้ศึกษา ได้แก่ M.Sc. (Agriculture) จาก Graduate School of Agriculture (Shishu University)…

Read more