ขอขอบคุณที่ท่านได้กรุณาสละเวลาตอบแบบสำรวจความต้องการอบรมหลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food เพื่อเป็น PCQI ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา