[วศอก] ม.แม่โจ้

ดาวน์โหลด (2)

ดาวน์โหลด

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการจัดตั้งตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 19 ก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2540 เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาที่ขาดแคลน คือ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นการรวมภาควิชาเกษตรกลวิธานซึ่งเดิมสังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร และภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งเดิมสังกัดในคณะธุรกิจการเกษตร เข้าด้วยกัน

ดาวน์โหลด (1)

หลักสูตรที่เป็นสอนในคณะฯ มีทั้งหมด 8 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี 5 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาโท 3 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรปริญญาตรี

1) วิศวกรรมศาสตรบัฒฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

2) วิศวกรรมศาสตรบัฒฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

3) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

4) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

5) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (อุตสาหกรรมการยาง)

หลักสูตรปริญญาโท

1) วิศวกรรมศาสตรมหาบัฒฑิต(วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมอาหาร

2) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

3) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ขอขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซด์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หากต้องการแนะนำปรับปรุงข้อมูล หรือแนะนำสาขาวิชา คณะวิชา/สถาบัน ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา อบรม ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา โปรดติดต่อFacebook Comments

Powered by Facebook Like