วิศวะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือเป็นสถาบันที่เปิดสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นแห่งแรกของประเทศ เรียกกันแพร่หลายในสังคมไทย ว่า “วิศวฯ จุฬาฯ” เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดแห่งหนึ่งในการผลิตวิศวกร และ บุคคลากรที่มีความรู้สายวิศวกรรมศาสตร์ชั้นสูงของประเทศไทย มาเป็นเวลายาวนานกว่า 90 ปี การเรียนการสอนของวิศวฯ จุฬาฯ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการผลิตบัณฑิตสายวิศวกรรม ที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมทั้งเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม สามารถเป็นเสาหลักของสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน ตามปณิธานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณาจารย์กว่า 300 ท่านที่มีประสบการณ์จากทั่วโลก อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนที่ทันสมัย การวิจัยโดยคณาจารย์ในสาขาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และ ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนานาชาติ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้วิศวฯ จุฬาฯ ก้าวสู่การเป็นสถาบันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำของเอเชียและของโลกต่อไป

วิศวฯ จุฬาฯ ตั้งอยู่ใจกลางความเจริญของกรุงเทพมหานคร ล้อมรอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน ทั้งศูนย์การค้า ร้านอาหาร และ ระบบขนส่งสาธารณะ (รถประจำทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส และ รถไฟใต้ดินเอ็มอาร์ที) ซึ่งทำให้การเดินทางมายังวิศวฯ จุฬาฯ นั้นสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเดินทางจากที่ใดในกรุงเทพมหานคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นสถาบันการศึกษามีภาควิชาต่างๆ รวม 12 ภาควิชา คือภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ ภาควิชานิวเคลียร์ เทคโนโลยี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ นอกจากนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยังมีรูปแบบการบริหารงานในรูปแบบศูนย์ต่างๆ ซึ่งมีทั้งหมด 5 ศูนย์ คือศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง ศูนย์ถ่ายทอดอิเล็กโตรเทคโนโลยีกลุ่มประเทศ ยุโรปเหนือศูนย์เทคโนโลยี อนุภาคไทย และโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางวิศวกรรม

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซด์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หากต้องการแนะนำปรับปรุงข้อมูล หรือแนะนำสาขาวิชา คณะวิชา/สถาบัน ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา อบรม ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา โปรดติดต่อFacebook Comments

Powered by Facebook Like