การอบรมหลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food เพื่อเป็น PCQI ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา

การฝึกอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food เป็นการอบรมเพื่อรับรองคุณสมบัติผู้เข้าอบรมเป็น  Preventive Control Qualified Individual (PCQI) ตามกฎหมายความปลอดภัยทางอาหารของสหรัฐอเมริกา (Food Safety Modernization Act)

ตามที่องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (U.S. Food and Drug Administration: USFDA) ได้ประกาศกฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยของอาหารให้ทันสมัย (Food Safety Modernization Act: FSMA) ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2554 ซึ่งเป็นการยกระดับกฎหมายด้านความปลอดภัยอาหารของสหรัฐฯ ครั้งสำคัญ ครอบคลุมของมาตรการปฏิบัติต่อทั้งการกำกับควบคุมอาหารนำเข้า  การทวนสอบผู้จัดหาต่างประเทศ การรับรองผู้ตรวจประเมินโดยบุคคลที่สาม และการควบคุมเชิงป้องกันบนพื้นฐานความเสี่ยง โดยกำหนดประกาศกฎระเบียบย่อยด้านความปลอดภัยอาหารที่สำคัญทั้ง 7 ฉบับ (7 Core Regulations) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2559 ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 USFDA ได้ดำเนินการประกาศ 7 Core Regulations เสร็จสิ้นแล้วและได้กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดเปลี่ยนผ่านของกฎระเบียบทั้งหมดภายในปี 2562 โดยในส่วนของกฎระเบียบด้านการควบคุมเชิง ป้องกันบนพื้นฐานความเสี่ยง (Preventive Control) สำหรับอาหารมนุษย์ ซึ่งเป็น 1 ใน 7 Core Regulations นั้น USFDAได้กำหนดให้ผู้ประกอบการผลิตและแปรรูปปรับเปลี่ยนการปฏิบัติด้านการวิเคราะห์อันตรายและการควบคุมจุดวิกฤติ (Hazard Analysis and Critical Control Point: HACCP) ไปสู่หลักปฏิบัติ “การวิเคราะห์อันตรายและการควบคุมเชิงป้องกันบนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยง” (Hazard Analysis and Risk-Based Preventive Control: HARPC) เพื่อลดเหตุหรือปัจจัยของความเสี่ยงในกระบวนการผลิต และกำหนดให้มีผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรองคุณสมบัติเป็น Preventive Control Qualified Individual (PCQI) เป็นผู้ควบคุมการจัดทำและบังคับใช้แผนงานด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Plan) เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหารให้มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดข้างต้น และช่วยส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทย

กลุ่มความปลอดภัยอาหารและวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาบุคคลากรเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร เตรียมจัดอบรมหลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food  โดยได้เชิญวิทยากรที่ได้รับการรับรองเป็น Lead Instructor จาก The Food Safety Preventive Controls Alliance (FSPCA) ซึ่งเป็นหน่วยงานความร่วมมือระหว่างองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (The U.S. Food and Drug Administration) และ the Illinois Institute of Technology’s Institute for Food Safety and Health (IIT IFSH) ในการจัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยทางอาหาร ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร  จาก The Food Safety Preventive Controls Alliance (FSPCA)ซึ่งลงนามโดยตัวแทนจาก 3 หน่วยงานประกอบด้วย (1) The Illinois Institute of Technology’s Institute for Food Safety and Health (IIT IFSH), USA,  (2)  International Food Protection Training Institute (IFPI) (3) Association of Food and Drug ดังตัวอย่างด้านล่าง

a7

 

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

–  มีความรู้ทางจุลชีวิทยาทางอาหาร และความปลอดภัยทางอาหาร

– ผ่านการฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานด้าน GMP/HACCP หรือ ISO 22000

ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับ
– เอกสารคู่มือประกอบการปฏิบัติการของ PCQI (ภาษาอังกฤษ)
– เอกสารการอบรม/เอกสารแบบฝึกหัด (ภาษาอังกฤษ)
– ประกาศนียบัตรรับรองคุณสมบัติเป็น PCQI จาก The Food Safety Preventive Controls Alliance (FSPCA) ซึ่งลงนามโดยตัวแทนจาก 3 หน่วยงานประกอบด้วย (1) The Illinois Institute of Technology’s Institute for Food Safety and Health (IIT IFSH), USA,  (2)  International Food Protection Training Institute (IFPI) (3) Association of Food and Drug

ติดตามหลักสูตรที่กำลังเปิดอบรมและทุนฝึกอบรม

Facebook Comments

Powered by Facebook Like