[อก] ส.พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

CAT0000000009-header

 

(พ.ศ.2524-พ.ศ.2530)

คณะอุตสาหกรรมเกษตรถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2524 เป็นภาควิชาหนึ่งของคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีรองศาสตร์ตราจารย์  ดร.ศุภชัย รตโนภาส เป็นคณบดีในสมัยนั้น เมื่อครั้งแรกภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรมีอาจารย์ประจำภาควิชา 3 ท่าน ได้แก่               อาจารย์อนงค์ วรอุไร รองศาสตราจารย์ ดร.ระติพร หาเรือนกิจ และ                      รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ตั้งเจริญชัย (คณบดีคนปัจจุบัน) เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นแรก ปี พ.ศ. 2526 ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 10 คน โดยใช้อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร                 ( Processing 1 ) ซึ่งเป็นอาคารปฏิบัติการหลังใหม่ของภาควิชา เพื่อใช้เป็นที่สำหรับการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อาคารหลังนี้ตั้งอยู่บริเวณริมทางรถไฟใกล้สถานีหัวตะเข้และปัจจุบันอาคารดังกล่าวยังใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนอยู่ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรมีการพัฒนาอย่าง    ต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2528 ได้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 30 คน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการเติบโตของภาควิชาทั้งในด้านกำลังคน และ จำนวนนักศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 ภาควิชาได้ย้ายสำนักงานไปยังอาคารเรียนหลังใหม่ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (ตึก L)  ซึ่งเป็นก้าวสำคัญของ “โอกาส” ในการพัฒนาด้านการเรียนการสอนที่ต้องพึ่งพาห้องปฏิบัติการเป็นปัจจัยสำคัญ

(พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2537)

จากนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก โดยเฉพาะในเรื่องของอาหาร                           (พ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2538) และ ส่งผลต่อความต้องการกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารมากขึ้น ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรได้มีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศโดยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีการหมัก และสาขาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถด้านงานวิจัยด้วยการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ที่สามารถนำงานวิจัยไปใช้แก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรที่ล้นตลาดในประเทศ และพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

(พ.ศ.2538 – พ.ศ.2544)

การพัฒนาของภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรในช่วงนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นช่วงของการก้าวกระโดดเนื่องจากความต้องการบัณฑิตด้านอุตสาหกรรมอาหารมีมากยิ่งขึ้น ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรจึงได้เปิดโครงการผลิตบัณฑิตภาคพิเศษระดับปริญญาตรีในหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี และหลักสูตร  4 ปี และได้รับการสนับสนุน ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ในด้านการเรียนการสอนและวิจัยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรมีขีดความสามารถการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพสูงขึ้น ดังจะเห็นได้จากผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร พ.ศ. 2543 “สิทธิบัตรการประดิษฐ์กระบวนการผลิตข้าวสำเร็จรูปบรรจุกระป๋อง” ของรองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย  นาครักษา นอกจากนี้ภาควิชายังได้รับความร่วมมือผ่านกระทรวงต่างประเทศในการร่วมวิจัยด้านข้าว กับNanchang University ประเทศจีนอีกด้วย

ในปี พ.ศ.2544 คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งเป็นหลักสูตรด้านอาหารปลอดภัย และซึ่งมีความจำเป็นต่อบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมอาหาร  นับว่าเป็นหลักสูตรพิเศษซึ่งเป็นที่ต้องการของภาคเอกชนอย่างแท้จริงที่ต่อยอดองค์ความรู้ทางอุตสาหกรรมอาหาร

(พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2550)

จากการพัฒนาประเทศที่อาศัยพื้นฐานข้อได้เปรียบของความสมบูรณ์ของทรัพยากรอาหาร เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้วยนโยบายการให้ประเทศไทยเป็นครัวโลก (Kitchen of the world) รวมทั้งผลิตอาหารปลอดภัย ทำให้ในปี พ.ศ.2547 โครงการคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร และ หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและบริการอาหารมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ ไต้หวัน เกาหลี นักศึกษาได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศ เช่น Mokpo National University ในระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก

(พ.ศ.2551-ปัจจุบัน)

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการพัฒนาของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องมีความร่วมมือกับองค์กรด้านอาหารทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จวบจน ปี พ.ศ.2552 คณะผลิตผลงานวิจัยหลายโครงการที่มีความโดดเด่นและสร้างมูลค่าให้แก่ผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญของประเทศ ได้แก่ งานวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทย-เกาหลี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวกล้องงอก งานวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวโพดฝักอ่อน และงานวิจัยการผลิตน้ำส้มสายชูจากข้าวอินทรีย์

นอกจากนี้คณะอุตสาหกรรมเกษตรยังให้ความสำคัญต่อการยกระดับความเป็นสากลของการเรียนการสอน และงานวิจัยโดยนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร วิทยาศาสตร์การอาหารได้ร่วมงานวิจัยในต่างประเทศ ได้แก่ งานวิจัยสารต้านอนุมูลอิสระจากกระเจี๊ยบ ที่ National Pingtung University ประเทศไต้หวันงานวิจัยการเปลี่ยนแปลงกลิ่นของผลส้มที่เคลือบด้วยสารเคลือบแตกต่างกัน ที่ Catholic University of Leuven ประเทศเบลเยี่ยม และร่วมวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญด้านเพื่อศึกษาสารประกอบที่ให้กลิ่นจากเทียนอบสำหรับกลิ่นของขนมไทย  University of Illiois at Urbana Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา      และงานวิจัยด้านน้ำมันและไขมันที่ University of Georgia at Athens ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรปริญญาตรี
อุตสาหกรรมการเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
รายละเอียดหลักสูตรปรัชญา
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล มีทักษะในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านอุตสาหกรรมอาหารและการจัดและบริการอาหาร

ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor ofScience Program inFood Science and Technology
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor ofScience (Food Science and Technology)
ชื่อย่อ  (ภาษาไทย) : วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
(ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Food Science and Technology)
วิชาเอกของหลักสูตร
มี 2 วิชาเอก
วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดและบริการอาหาร
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 149 หน่วยกิต

 

 

 

สาขาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
รายละเอียดหลักสูตรปรัชญา
ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหมักในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งมีทักษะเกี่ยวกับระบบคุณภาพซึ่งสามารถใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหมัก

ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย        :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Bachelor ofScience Program inIndustrial Fermentation Technology
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม)
               (ภาษาอังกฤษ)  :  Bachelor ofScience (Industrial Fermentation Technology)
          ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  :  วท.บ. (เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม)
               (ภาษาอังกฤษ)  :  B.Sc. (Industrial Fermentation Technology)
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
       ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต

 

 

 

สาขาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
รายละเอียดหลักสูตร ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล มีทักษะในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย      :   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science Program in    Food Process Engineering
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม   (ภาษาไทย)  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมแปรรูปอาหาร)
(ภาษาอังกฤษ)  :  Bachelor of Science (Food Process Engineering)
ชื่อย่อ    (ภาษาไทย)  :  วท.บ. (วิศวกรรมแปรรูปอาหาร)
(ภาษาอังกฤษ)  :  B.Sc. (Food Process Engineering)
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
            ไม่น้อยกว่า      147   หน่วยกิต

 

หลักสูตรปริญญาโท
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
สาขาการจัดการความปลอดภัยอาหาร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการความปลอดภัยอาหาร
รายละเอียดหลักสูตร ปรัชญา
ผลิตบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ และมีการบูรณาการความคิดอย่างมีเหตุผลในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านความปลอดภัยอาหารโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระบบคุณภาพ และการจัดการความปลอดภัยของอาหารไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารตลอดห่วงโซ่อุปทานอาหาร อีกทั้งเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของอุตสาหกรรมอาหารในประเทไทยให้ทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ และไม่มีขีดจำกัดในการแข่งขันการค้าอย่างเสรี

ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)  : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการความปลอดภัยอาหาร
(ภาษาอังกฤษ)  : Master of Science Program in Food Safety Management
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม     (ภาษาไทย) :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการความปลอดภัยอาหาร)
(ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Food Safety Management)
ชื่อย่อ      (ภาษาไทย) : วท.ม. (การจัดการความปลอดภัยอาหาร)
(ภาษาอังกฤษ)  : M.Sc.(Food Safety Management)
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2     41       หน่วยกิต

 

 

 

 

 

วิทยาศาสตร์การอาหาร
สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
รายละเอียดหลักสูตร ปรัชญา
ผลิตบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและสามารถดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร มีศักยภาพในการศึกษาและค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์เชิงลึกอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ และสามารถถ่ายทอดความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์การอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)           : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
(ภาษาอังกฤษ)      : Master of Science Program in Food Science
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
(ภาษาอังกฤษ)  :  Master of Science (Food Science)
ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)  :  วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
(ภาษาอังกฤษ)  :  M.Sc. (Food Science)
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1       ไม่น้อยกว่า    36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2       ไม่น้อยกว่า   36 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1       ไม่น้อยกว่า    36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2      ไม่น้อยกว่า    36 หน่วยกิต

 

 

 

 

เทคโนโลยีการจัด และ บริการอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัด และ บริการอาหาร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัด และ บริการอาหาร
รายละเอียดหลักสูตร  ปรัชญา
การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมาประยุกต์ใช้ร่วมกับศิลปะของการประกอบอาหารและการบริหารจัดการ จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับองค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดและบริการอาหารอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล

ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)     :  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดและบริการอาหาร
(ภาษาอังกฤษ)   : Master of Science Program in Food Service and Catering Technology
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย)   :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดและบริการอาหาร)
(ภาษาอังกฤษ)  :  Master of Science (Food Service and Catering Technology)
ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)  :  วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดและบริการอาหาร)
(ภาษาอังกฤษ)  :  M.S.c (Food Service and Catering Technology)
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2         41 หน่วยกิต

 

หลักสูตรปริญญาเอก
วิทยาศาสตร์การอาหาร
สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
ปรัญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
รายละเอียดหลักสูตรปรัชญา
ผลิตบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การอาหารเชิงลึก และสามารถดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์การอาหารขั้นสูง มีศักยภาพในการศึกษาและค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ

ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)     : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การอาหาร
(ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy Program in Food Science
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
(ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Food Science)
ชื่อย่อ   (ภาษาไทย) : ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
(ภาษาอังกฤษ)  : Ph.D. (Food Science)
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แบบ 1 – สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 2 – สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต
แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซด์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หากต้องการแนะนำปรับปรุงข้อมูล หรือแนะนำสาขาวิชา คณะวิชา/สถาบัน ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา อบรม ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา โปรดติดต่อFacebook Comments

Powered by Facebook Like