แบบสำรวจความต้องการอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food Qualified Individual เพื่อเป็น PCQI ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา

***แบบสอบถามออนไลน์อยู่ด้านล่างของหน้านี้ โปรดอ่านข้อความและเลื่อนหน้าลงไปด้านล่างเพื่อตอบแบบสอบถาม*** การฝึกอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food เป็นการอบรมเพื่อรับรองคุณสมบัติผู้เข้าอบรมเป็น  Preventive Control Qualified Individual (PCQI) ตามกฎหมายความปลอดภัยทางอาหารของสหรัฐอเมริกา (Food Safety Modernization Act) หลักการและเหตุผล ตามที่องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (U.S. Food and Drug Administration: USFDA) ได้ประกาศกฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยของอาหารให้ทันสมัย (Food Safety Modernization Act: FSMA) ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2554 ซึ่งเป็นการยกระดับกฎหมายด้านความปลอดภัยอาหารของสหรัฐฯ ครั้งสำคัญ ครอบคลุมของมาตรการปฏิบัติต่อทั้งการกำกับควบคุมอาหารนำเข้า  การทวนสอบผู้จัดหาต่างประเทศ การรับรองผู้ตรวจประเมินโดยบุคคลที่สาม และการควบคุมเชิงป้องกันบนพื้นฐานความเสี่ยง โดยกำหนดประกาศกฎระเบียบย่อยด้านความปลอดภัยอาหารที่สำคัญทั้ง 7 ฉบับ (7 Core Regulations) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2559 ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 USFDA…

Read more