[อก] ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มารู้จักคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แหล่งชุมชนและสังคมแห่งการเรียนรู้ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

 

วีดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์คณะอุตสาหกรรมเกษตร Version 2016

 

วีดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์คณะอุตสาหกรรมเกษตร Version 2013

 

16463_776938885725729_4327462091228177646_n 12507668_971443726260046_404863503166559756_n

 

 

 

     คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๕๔๖         จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตด้านอุตสาหกรรมเกษตรที่มีความรู้ ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติและมีจรรยาบรรณที่ดีในวิชาชีพ เพื่อทำงานในภาคอุตสาหกรรมเกษตร โดยเน้นด้านเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร การวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรมเกษตรและขยายผลเชิงพาณิชย์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาระบบการผลิต ตลอดจนการควบคุมและรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยตระหนักถึงความปลอดภัยเป็น สำคัญรวมถึงการบริหารและการจัดการในระบบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตร

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM) :

คือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ เดิม ซึ่งเป็นสาขาแรกที่เปิดการเรียนการสอนของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้เชิงบูรณาการ ทั้งองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารและทางการบริหารการจัดการ มีการศึกษาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร เคมีอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร วิศวกรรมอาหาร  การมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ รูปแบบต่างๆ ให้เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารที่มีมูลค่าสูงขึ้น ตามความต้องการของตลาดและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค นอกจากนี้ยังมีการเรียนการสอนทางการบริหารจัดการองค์กรและการจัดการเทคโนโลยี เช่น การจัดการการผลิต การจัดการคุณภาพ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การจัดการทางการตลาด หลักการทางบัญชี เศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์โครงการลงทุนทางอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะการวิเคราะห์การตัดสินใจ ส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีสู่การประยุกต์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความ ต้องการอาหารที่ปลอดภัยและหลากหลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM) สามารถทำงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน ผู้บริหารฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณ์ ฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายโลจิสติกส์ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ วิศวกรแผนกวิศวกรรมเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หรือทำงานในหน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สถาบันอาหาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมโรงงาน กรมวิทยาการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง หรือหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข

บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM) สามารถศึกษาต่อในสาขากลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร การจัดการอุตสาหกรมอาหาร หรือ ศึกษาต่อในกลุ่มวิศวกรรม เช่น วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมเคมี              วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโลจิสติกส์ หรือศึกษาต่อในกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ

 

   

 

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (IPD) :

เป็นหลักสูตรที่มีการศึกษาและการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ระบบคุณภาพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร การตลาดและการจัดการ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงระบบ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย และเหมาะสมต่อผู้บริโภค โดยหลักสูตรนี้จะเน้นการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรทั้งพืช ผัก ผลไม้ ถั่วเมล็ดแห้ง เนื้อสัตว์ รวมถึงพืชสมุนไพร โดยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เป็นอาหารและมิใช่อาหาร เช่น เครื่องดื่มและอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

โดยใช้สารสกัดจากพืชและสมุนไพร เป็นต้น นอกจากนี้มีการเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อประโยชน์ในการจัดการกับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่พัฒนาได้อีกด้วย

   

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN) :

 

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดทักษะสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรพื้นฐานให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่คงคุณค่าหรือมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เหมาะสมสำหรับผู้บริโภคในวัยต่างๆ และผู้บริโภคที่มีภาวะทางโภชนาการไม่สมดุล ตลอดจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐานสากล

 

   

หากต้องการแนะนำปรับปรุงข้อมูล หรือแนะนำสาขาวิชา คณะวิชา/สถาบัน โปรดติดต่อ info@allcourses.org

 

Facebook Comments

Powered by Facebook Like