[อก] ม.เกษตรศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร แห่่งแรกของประเทศไทยที่จัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร ปัจจุบันมีหลักสูตรทั้งปริญญาตรี โท และเอก วีดีทัศน์แนะนำสาขา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์   Introduction to Faculty of Agro-Industry, Kasetsar University จาการสัมภาษณ์โดยต่อ ธนภพ โดยทรูปลูกปัญญา   วีดีทัศน์แนะนำกิจกรรมของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถือเป็นคณะอุตสาหกรรมเกษตรแห่งแรกในประเทศไทย ตามประกาศการแบ่งส่วนราชการใน ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2523 ด้วยความเป็นผู้นำในการเปิดสอนหลักสูตรในประเทศไทยที่ก่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมหลายสาขาวิชา ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รวมทั้งหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการรองรับการขยายตัวทางอุตสาหกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปัจจุบันผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ให้เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งครอบคลุมถึงการควบคุมกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่ทำการเปิดสอนหลักสูตร พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร เป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานอาชีพอุตสาหกรรมเกษตรควบคู่ไปกับการตลาด ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีความรู้ความสามารถดีเยี่ยมในการที่จะคิดค้นพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ทาง…

Read more

[วศอก] ม.แม่โจ้

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้   คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการจัดตั้งตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 19 ก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2540 เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาที่ขาดแคลน คือ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นการรวมภาควิชาเกษตรกลวิธานซึ่งเดิมสังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร และภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งเดิมสังกัดในคณะธุรกิจการเกษตร เข้าด้วยกัน หลักสูตรที่เป็นสอนในคณะฯ มีทั้งหมด 8 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี 5 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาโท 3 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรปริญญาตรี 1) วิศวกรรมศาสตรบัฒฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 2) วิศวกรรมศาสตรบัฒฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 3) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 5) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (อุตสาหกรรมการยาง) หลักสูตรปริญญาโท 1) วิศวกรรมศาสตรมหาบัฒฑิต(วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมอาหาร 2) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 3)…

Read more

[อก] ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มารู้จักคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แหล่งชุมชนและสังคมแห่งการเรียนรู้ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่   วีดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์คณะอุตสาหกรรมเกษตร Version 2016   วีดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์คณะอุตสาหกรรมเกษตร Version 2013              คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๕๔๖         จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตด้านอุตสาหกรรมเกษตรที่มีความรู้ ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติและมีจรรยาบรรณที่ดีในวิชาชีพ เพื่อทำงานในภาคอุตสาหกรรมเกษตร โดยเน้นด้านเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร การวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรมเกษตรและขยายผลเชิงพาณิชย์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาระบบการผลิต ตลอดจนการควบคุมและรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยตระหนักถึงความปลอดภัยเป็น สำคัญรวมถึงการบริหารและการจัดการในระบบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM) : คือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ เดิม ซึ่งเป็นสาขาแรกที่เปิดการเรียนการสอนของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้เชิงบูรณาการ ทั้งองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารและทางการบริหารการจัดการ มีการศึกษาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร เคมีอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร วิศวกรรมอาหาร…

Read more

[อก] ส.พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

  (พ.ศ.2524-พ.ศ.2530) คณะอุตสาหกรรมเกษตรถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2524 เป็นภาควิชาหนึ่งของคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีรองศาสตร์ตราจารย์  ดร.ศุภชัย รตโนภาส เป็นคณบดีในสมัยนั้น เมื่อครั้งแรกภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรมีอาจารย์ประจำภาควิชา 3 ท่าน ได้แก่               อาจารย์อนงค์ วรอุไร รองศาสตราจารย์ ดร.ระติพร หาเรือนกิจ และ                      รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ตั้งเจริญชัย (คณบดีคนปัจจุบัน) เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นแรก ปี พ.ศ. 2526 ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 10 คน โดยใช้อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร                 ( Processing 1 ) ซึ่งเป็นอาคารปฏิบัติการหลังใหม่ของภาควิชา เพื่อใช้เป็นที่สำหรับการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อาคารหลังนี้ตั้งอยู่บริเวณริมทางรถไฟใกล้สถานีหัวตะเข้และปัจจุบันอาคารดังกล่าวยังใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนอยู่ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรมีการพัฒนาอย่าง    ต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2528 ได้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 30…

Read more

[อก] ม.สงขลานครินทร์ (ม.อ.)

  มาทำความรู้จักคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่สำคัญในภาคใต้ที่มีส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแก่ประเทศไทยโดยเฉพาะภาคใต้ โดยดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 และในปี พ.ศ. 2530 ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยอยู่ในความดูแลของภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ต่อมาจึงได้รับการยกระดับจากภาควิชาให้เป็นหน่วยงานระดับคณะเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมเกษตรให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นซึ่งได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกาเล่ม 112 ตอนที่ 6 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2538 ให้คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการแบ่งโครงสร้างเป็น 5 หน่วยงาน คือ (1) ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร (2)ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม (3) ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ (4)ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร และ(5) สำนักงานเลขานุการคณะ ต่อมาได้มีการจัดตั้งหน่วยงานภายในโดยผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อทำหน้าที่ในด้านบริการวิชาการคือ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก และศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด และเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาการบริหารงานของคณะฯให้ไปสู่การเป็นองค์กรที่เข็มแข็ง มีเอกภาพ คล่องตัว รวดเร็วและง่ายต่อการประสานงานจึงมีการจัดตั้งฝ่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยแยกออกจากสำนักงานเลขานุการคณะฯเป็นหน่วยงานภายในโดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณบดี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้วิชาการด้านวิทยาศาสตร์…

Read more

[อก] ม.เชียงใหม่

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ขยายตัวจาก ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเป็นคณะ ฯ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2535 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการจัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอก ปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิดสอนคือ ปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชาเดี่ยว 6 หลักสูตร 1.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 2. เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร) 3. วิศวกรรมกระบวนการอาหาร วท.บ.(วิศวกรรมกระบวนการอาหาร) 4. เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วท.บ.(เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์) 5. เทคโนโลยีการบรรจุ วท.บ.(เทคโนโลยีการบรรจุ ) อยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร 6. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล วท.บ.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล) ปริญญาโท หลักสูตรสาขาวิชาเดี่ยว 4 หลักสูตร 1.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) เปิด สอน 2 โปรแกรม…

Read more