วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (Food Science and Management)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (Food Science and Management)

ชื่อย่อภาษาไทย   วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   B.Sc. (Food Science and Management)

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ : โครงการสหกิจศึกษา

Bachelor of Science (Food Science and Management)  : Cooperative Education Program

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM) คือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ เดิม ซึ่งเป็นสาขาแรกที่เปิดการเรียนการสอนของคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้เชิงบูรณาการ ทั้งองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารและทางการบริหารการจัดการ มีการศึกษาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร เคมีอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร วิศวกรรมอาหาร  การมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ รูปแบบต่างๆ ให้เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารที่มีมูลค่าสูงขึ้น ตามความต้องการของตลาดและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค นอกจากนี้ยังมีการเรียนการสอนทางการบริหารจัดการองค์กรและการจัดการเทคโนโลยี ทั้งแนวคิดและการจัดการเชิงวิศวกรรม เช่น การจัดการการผลิต การออกแบบอุปกรณ์และการขนถ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดการคุณภาพ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การจัดการความเสี่ยงโซ่อุปทานอาหาร การจัดการทางการตลาด หลักการทางบัญชี เศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์โครงการลงทุนทางอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะการวิเคราะห์การตัดสินใจ ส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีสู่การประยุกต์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพให้บัณฑิตมีความสามารถทั้งในองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีแปรรูปอาหารและและการบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร

บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM) สามารถทำงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน ผู้บริหารฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณ์ ฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายโลจิสติกส์ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ วิศวกรแผนกวิศวกรรมเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หรือทำงานในหน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สถาบันอาหาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมโรงงาน กรมวิทยาการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง หรือหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข

บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM) สามารถศึกษาต่อในสาขากลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร การจัดการอุตสาหกรมอาหาร หรือ ศึกษาต่อในกลุ่มวิศวกรรม เช่น วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมเคมี              วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโลจิสติกส์ หรือศึกษาต่อในกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ

10 อันดับ สาขาวิชาที่มีผู้เลือกสูงสุด

10 อันดับสาขาวิชาที่มีผู้เลือกมากที่สุด Admission 2559

ที่มา: เครดิตภาพจาก eduzones

การดำเนินงานสหกิจศึกษา

การจัดการศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษา สถานประกอบการทั้งหน่วยงานของรัฐบาลและหน่วยงานเอกชนเป็นหน่วยงานที่ผู้จบการศึกษาจะสามารถไปทำงานได้ในอนาคตเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยรับนักศึกษาของหลักสูตรเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ (ที่ดำเนินการส่วนใหญ่ประมาณ 20-24 สัปดาห์) เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งแวดล้อมในการทำงานจริง ได้พัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการทำงานกับมืออาชีพ ให้นักศึกษาได้รู้จักตัวเอง รู้จักปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้เข้าใจลักษณะงานที่ต้องทำจริงๆ เมื่อจบการศึกษา  และมีโอกาสได้ค่าตอบแทนระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นอกจากนี้สถานประกอบการยังใช้การดำเนินงานสหกิจศึกษาเป็นช่องทางในการรับสมัครและคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานอีกด้วย บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรสหกิจศึกษาจึงมีโอกาสได้รับการพิจารณาเข้าทำงานในสถานประกอบการในลำดับแรกๆ ทั้งนี้การดำเนินงานสหกิจของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการมีลำดับขั้นตอนที่สำคัญดังนี้

  1. ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3  นักศึกษาจะได้รับการประเมินเพื่อคัดเลือกให้เข้าโครงการสหกิจศึกษาในสถานประกอบโดยคณะกรรมการสหกิจศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือร่วมกับสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
  2. ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลิอกให้เข้าโครงการสหกิจศึกษาจะศึกษาวิชาเตรียมสหกิจศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา
  3. ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะออกไปปฏิบัติงานประจำในสถานประกอบการเสมือนหนึ่งพนักงานของสถานประกอบการ นักศึกษามีโอกาสได้ฝึกวิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนางานในสถานประกอบการโดยอาศัยองค์ความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ที่เรียนจากหลักสูตร โดยจัดทำเป็นรายงาน (Project Based) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจบการศึกษา ตัวอย่างโครงการสหกิจศึกษา(PDF)
  4. ระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษานักศึกษามีโอกาสได้รับค่าตอบแทนจากสถานประกอบการและมีโอกาสได้รับการพิจารณาเข้าทำงานหลังจบการศึกษา ทั้งนี้สถานประกอบการสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปเพื่อกิจกรรมการดำเนินงานสหกิจ โดยคิดเป็นค่าใช้จ่ายได้ 200%
  5. หลังจากปฏิบัติงานสหกิจเสร็จสิ้นแล้ว นักศึกษาจะนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาในงานประชุมวิชาการ หรืองานสำคัญต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลเพัฒนาต่อยอดความรู้ และเพิ่มโอกาสในการได้รับการพิจาณรารับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญาโท เอก ต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษาอ้างอิงตามข้อมูลสมาคมสหกิจศึกษาไทย

1) เตรียมความพร้อมของนักศึกษา ด้านการพัฒนาอาชีพ (Career Development) และเสริมทักษะ และ
ประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำงาน (Employability)
2) เพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษาในรูปแบบที่มี
คุณค่าเหนือกว่าการฝึกงาน
3) เปิดโอกาสให้สถานประกอบการทั้งภาคเอกชน และภาครัฐได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
4) ให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัยได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น
5) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาผ่านนักศึกษาสหกิจศึกษา
และคณาจารย์นิเทศ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือที่กว้างขวางยิ่งขึ้น

    : ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสหกิจศึกษา โปรดคลิ้กเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมสหกิจศึกษาไทย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ นักศึกษาออกปฏิบัติสหกิจระหว่าง 2556 – 2560 คลิ้กดาวน์โหลดหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ_พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ นักศึกษาออกปฏิบัติสหกิจตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป

รู้จักคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ของสาขาวิชา ฯ  (2556-2558)

ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร (CV) Dr.Jedsada Tipmontian-Coop  ..More profile

ดร.เกตตินันท์ กิตตพงศ์พิทยา(CV) Dr.Ketinun Kittipongpittaya  ..More profile

อาจารย์กนกจันทร์ สานพภา (CV) Aj.Kanokchan Sanoppa … More profile

 

ตัวอย่างโครงการสหกิจและโครงงานการจัดการเชิงวิศวกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร

สื่อวีดีทัศน์แนะนำคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงาน

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อุไรวรรณ เสนชู

งานสหกิจศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โทร 037-217300 ต่อ 7902 แฟกซ์ 037-217312

Email: coop@agro-industry.org

ต้องการประสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรสหกิจศึกษาทุกสาขาวิชาโปรด ติดต่อ info@allcourses.org

ต้องการทราบข้อมูลหลักสูตรที่ท่านต้องการเข้าศึกษาว่ามีหลักสูตรแบสหกิจหรือไม่โปรดส่งข้อมูลสอบถาม

 

 

Facebook Comments

Powered by Facebook Like