วิศวะ ม.พระจอมเกล้าธนบุรี

  วิสัยทัศน์คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ปรับวิสัยทัศน์ใหม่ นโยบายที่จะแสวงหาความร่วมมือ ในรูปแบบการบริหารวิชาการกับอุตสาหกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำและการร่วมจัดทำ โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพิ่มขีดความสามารในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป็นการเพิ่มศักยภาพและ ประสบการณ์ของคณาจารย์และนักศึกษาทั้งด้านการเรียนการสอนการวิจัยและการ พัฒนาและการบริการวิชาการ ในปัจจุบันโลกทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก่อนการวางนโยบายพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก็ต้องทราบถึงปัจจัยของการวางนโยบายก่อน อันดับแรกคือปัจจัยภายนอก ปัจจุบันสมาคมอาเซียนที่ กำลังรวมกลุ่มกันกำลังกลายเป็นชุมชนอาเซียนในปี 2015ส่งผลให้การหางานทำของบัณฑิตที่จบใหม่นั้นสามารถทำงานได้หลายประเทศเพราะไม่ต้องขอใบอนุญาตการทำงาน ในประเด็นนี้ ทำให้การหางานทำมีความ สะดวกมากยิ่งขึ้น ทำให้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จะต้องเตรียมความพร้อมของบัณฑิต ให้สามารถทำงานได้ ทุกแห่งทั่วโลก อีกปัจจัยหนึ่งก็คือ เศรษฐกิจของชาติ ปัจจุบันประเทศต้องการคนที่สร้างเศรษฐกิจยุคใหม่เพราะในทุกวันนี้เศรษฐกิจ ของชาตินั้นหันไปพึ่งพาธุรกิจขนาดใหญ่หรือธุรกิจของต่างประเทศเท่านั้น ทำให้เศรษฐกิจของชาติคงอยู่ได้ยากเพราะฉะ นั้นประเทศก็ต้อง การคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ เอาความรู้ไปทำธุรกิจ และไปพัฒนาเศรษฐกิจของชาติหรือว่าเศรษฐกิจยุคใหม่ของ ประเทศอีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือ ภาวการณ์ตกงานของบัณฑิตที่จบใหม่ ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมาก ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมหรือ ผู้ประกอบการ ต่างก็ประสบปัญหาด้านแรง งาน และบุคลากรบัณฑิตที่จบใหม่ก็ไม่สามารถหางานทำได้ปัญหานี้เกิดมาจากการที่ภาค การศึกษาเน้นเพียง แต่การผลิตบัณฑิตภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในทุกวันนี้ภาคอุตสาหกรรมของ ประเทศไทยนั้นมี ขนาดใหญ่ในระดับต้นๆ ของโลก ภายในแต่ละปีต้องการบัณฑิตที่จบใหม่เป็น จำนวนมากทางสถานศึกษา ต่างก็ไม่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับปัญหาตรงจุดนี้ เพราะว่าภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคที่ เชื่อมต่อกันอย่างโดยตรง เพราะฉนั้นภาคการศึกษาจึงจำเป็นต้องศึกษา ถึงความต้องการของผู้ประกอบการ…

Read more

วิศวะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือเป็นสถาบันที่เปิดสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นแห่งแรกของประเทศ เรียกกันแพร่หลายในสังคมไทย ว่า “วิศวฯ จุฬาฯ” เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดแห่งหนึ่งในการผลิตวิศวกร และ บุคคลากรที่มีความรู้สายวิศวกรรมศาสตร์ชั้นสูงของประเทศไทย มาเป็นเวลายาวนานกว่า 90 ปี การเรียนการสอนของวิศวฯ จุฬาฯ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการผลิตบัณฑิตสายวิศวกรรม ที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมทั้งเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม สามารถเป็นเสาหลักของสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน ตามปณิธานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณาจารย์กว่า 300 ท่านที่มีประสบการณ์จากทั่วโลก อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนที่ทันสมัย การวิจัยโดยคณาจารย์ในสาขาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และ ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนานาชาติ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้วิศวฯ จุฬาฯ ก้าวสู่การเป็นสถาบันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำของเอเชียและของโลกต่อไป วิศวฯ จุฬาฯ ตั้งอยู่ใจกลางความเจริญของกรุงเทพมหานคร ล้อมรอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน ทั้งศูนย์การค้า ร้านอาหาร และ ระบบขนส่งสาธารณะ (รถประจำทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส และ รถไฟใต้ดินเอ็มอาร์ที) ซึ่งทำให้การเดินทางมายังวิศวฯ จุฬาฯ นั้นสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเดินทางจากที่ใดในกรุงเทพมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นสถาบันการศึกษามีภาควิชาต่างๆ รวม…

Read more

[อก] ม.เกษตรศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร แห่่งแรกของประเทศไทยที่จัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร ปัจจุบันมีหลักสูตรทั้งปริญญาตรี โท และเอก วีดีทัศน์แนะนำสาขา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์   Introduction to Faculty of Agro-Industry, Kasetsar University จาการสัมภาษณ์โดยต่อ ธนภพ โดยทรูปลูกปัญญา   วีดีทัศน์แนะนำกิจกรรมของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถือเป็นคณะอุตสาหกรรมเกษตรแห่งแรกในประเทศไทย ตามประกาศการแบ่งส่วนราชการใน ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2523 ด้วยความเป็นผู้นำในการเปิดสอนหลักสูตรในประเทศไทยที่ก่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมหลายสาขาวิชา ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รวมทั้งหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการรองรับการขยายตัวทางอุตสาหกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปัจจุบันผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ให้เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งครอบคลุมถึงการควบคุมกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่ทำการเปิดสอนหลักสูตร พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร เป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานอาชีพอุตสาหกรรมเกษตรควบคู่ไปกับการตลาด ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีความรู้ความสามารถดีเยี่ยมในการที่จะคิดค้นพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ทาง…

Read more

[วศอก] ม.แม่โจ้

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้   คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการจัดตั้งตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 19 ก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2540 เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาที่ขาดแคลน คือ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นการรวมภาควิชาเกษตรกลวิธานซึ่งเดิมสังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร และภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งเดิมสังกัดในคณะธุรกิจการเกษตร เข้าด้วยกัน หลักสูตรที่เป็นสอนในคณะฯ มีทั้งหมด 8 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี 5 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาโท 3 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรปริญญาตรี 1) วิศวกรรมศาสตรบัฒฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 2) วิศวกรรมศาสตรบัฒฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 3) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 5) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (อุตสาหกรรมการยาง) หลักสูตรปริญญาโท 1) วิศวกรรมศาสตรมหาบัฒฑิต(วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมอาหาร 2) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 3)…

Read more

[อก] ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มารู้จักคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แหล่งชุมชนและสังคมแห่งการเรียนรู้ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่   วีดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์คณะอุตสาหกรรมเกษตร Version 2016   วีดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์คณะอุตสาหกรรมเกษตร Version 2013              คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๕๔๖         จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตด้านอุตสาหกรรมเกษตรที่มีความรู้ ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติและมีจรรยาบรรณที่ดีในวิชาชีพ เพื่อทำงานในภาคอุตสาหกรรมเกษตร โดยเน้นด้านเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร การวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรมเกษตรและขยายผลเชิงพาณิชย์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาระบบการผลิต ตลอดจนการควบคุมและรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยตระหนักถึงความปลอดภัยเป็น สำคัญรวมถึงการบริหารและการจัดการในระบบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM) : คือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ เดิม ซึ่งเป็นสาขาแรกที่เปิดการเรียนการสอนของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้เชิงบูรณาการ ทั้งองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารและทางการบริหารการจัดการ มีการศึกษาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร เคมีอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร วิศวกรรมอาหาร…

Read more

[อก] ส.พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

  (พ.ศ.2524-พ.ศ.2530) คณะอุตสาหกรรมเกษตรถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2524 เป็นภาควิชาหนึ่งของคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีรองศาสตร์ตราจารย์  ดร.ศุภชัย รตโนภาส เป็นคณบดีในสมัยนั้น เมื่อครั้งแรกภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรมีอาจารย์ประจำภาควิชา 3 ท่าน ได้แก่               อาจารย์อนงค์ วรอุไร รองศาสตราจารย์ ดร.ระติพร หาเรือนกิจ และ                      รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ตั้งเจริญชัย (คณบดีคนปัจจุบัน) เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นแรก ปี พ.ศ. 2526 ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 10 คน โดยใช้อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร                 ( Processing 1 ) ซึ่งเป็นอาคารปฏิบัติการหลังใหม่ของภาควิชา เพื่อใช้เป็นที่สำหรับการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อาคารหลังนี้ตั้งอยู่บริเวณริมทางรถไฟใกล้สถานีหัวตะเข้และปัจจุบันอาคารดังกล่าวยังใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนอยู่ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรมีการพัฒนาอย่าง    ต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2528 ได้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 30…

Read more

[อก] ม.สงขลานครินทร์ (ม.อ.)

  มาทำความรู้จักคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่สำคัญในภาคใต้ที่มีส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแก่ประเทศไทยโดยเฉพาะภาคใต้ โดยดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 และในปี พ.ศ. 2530 ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยอยู่ในความดูแลของภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ต่อมาจึงได้รับการยกระดับจากภาควิชาให้เป็นหน่วยงานระดับคณะเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมเกษตรให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นซึ่งได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกาเล่ม 112 ตอนที่ 6 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2538 ให้คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการแบ่งโครงสร้างเป็น 5 หน่วยงาน คือ (1) ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร (2)ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม (3) ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ (4)ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร และ(5) สำนักงานเลขานุการคณะ ต่อมาได้มีการจัดตั้งหน่วยงานภายในโดยผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อทำหน้าที่ในด้านบริการวิชาการคือ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก และศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด และเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาการบริหารงานของคณะฯให้ไปสู่การเป็นองค์กรที่เข็มแข็ง มีเอกภาพ คล่องตัว รวดเร็วและง่ายต่อการประสานงานจึงมีการจัดตั้งฝ่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยแยกออกจากสำนักงานเลขานุการคณะฯเป็นหน่วยงานภายในโดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณบดี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้วิชาการด้านวิทยาศาสตร์…

Read more

[อก] ม.เชียงใหม่

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ขยายตัวจาก ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเป็นคณะ ฯ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2535 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการจัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอก ปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิดสอนคือ ปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชาเดี่ยว 6 หลักสูตร 1.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 2. เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร) 3. วิศวกรรมกระบวนการอาหาร วท.บ.(วิศวกรรมกระบวนการอาหาร) 4. เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วท.บ.(เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์) 5. เทคโนโลยีการบรรจุ วท.บ.(เทคโนโลยีการบรรจุ ) อยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร 6. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล วท.บ.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล) ปริญญาโท หลักสูตรสาขาวิชาเดี่ยว 4 หลักสูตร 1.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) เปิด สอน 2 โปรแกรม…

Read more

วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (Food Science and Management)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (Food Science and Management) ชื่อย่อภาษาไทย   วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ) ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   B.Sc. (Food Science and Management)   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ : โครงการสหกิจศึกษา Bachelor of Science (Food Science and Management)  : Cooperative Education Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM) คือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ เดิม ซึ่งเป็นสาขาแรกที่เปิดการเรียนการสอนของคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้เชิงบูรณาการ ทั้งองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารและทางการบริหารการจัดการ มีการศึกษาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร เคมีอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร วิศวกรรมอาหาร  การมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ รูปแบบต่างๆ ให้เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารที่มีมูลค่าสูงขึ้น ตามความต้องการของตลาดและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค นอกจากนี้ยังมีการเรียนการสอนทางการบริหารจัดการองค์กรและการจัดการเทคโนโลยี ทั้งแนวคิดและการจัดการเชิงวิศวกรรม เช่น การจัดการการผลิต การออกแบบอุปกรณ์และการขนถ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดการคุณภาพ…

Read more

การลงทะเบียนเพื่อเข้าเรียน

[คำอธิบายขั้นตอนการลงทะเบียน] ข้อควรระวัง: อีเมลล์ที่ลงทะเบียนต้องเป็นอีเมลล์ที่ใช้ได้จริง หลังจากลงทะเบียนแล้ว โปรดตรวจสอบอีเมลล์และรีเซ็ท password จาก Link ที่ระบบส่งไปยังอีเมลล์ที่ลงทะเบียนไว้ แล้วจึง Login เพื่อเข้าสู่บทเรียน  Powered by Facebook Like

Read more